skip to Main Content

Het bestuur Het bestuur der V.S.R. "De Solleysel" 2022-2023: "Ignis Equi", o.d.z. In vuur en vlam! Het bestuur Mennen Mennen Op buitenrit Op buitenrit Solleyshop Solleyshop Ruiterkamp Ruiterkamp

De Vereniging

 

De Veterinaire Studenten Rijvereniging “De Solleysel” is met haar grote aantal leden de op één na grootste vereniging binnen de Faculteit Diergeneeskunde. Wij zijn een rijvereniging voor en door diergeneeskunde studenten. In de vele jaren die we bestaan, hebben vele dierenartsen hun eerste ervaring met paarden bij ons opgedaan!

Maar er worden zeker niet alleen paardrijlessen gegeven bij “De Solleysel”. Beginners leren naast paardrijden ook nuttige vaardigheden over de omgang en verzorging van paarden. Er worden praktische cursussen gegeven zoals de mencursus, hoefverzorgingscursus, tandheelkundecursus en de Animal Handling cursus. Ook worden er excursies georganiseerd die betrekking hebben op verschillende takken van de paardensport. Klinische diagnostiek komt tot leven bij de vele veterinaire keuringen (Commissie Veterinaire Controle) op men- en endurancewedstrijden in het land. Symposia en lezingen brengen interessante paardenkennis naar de student. En natuurlijk is een grote vereniging met haar organisatorische structuur een ideale broedplaats voor management-talenten. “De Solleysel” is lid van de Vereniging Nederlandse Studentenruiters (VNS). Hierdoor kunnen onze leden strijden tegen ruiters uit andere studentensteden tijdens de VNS-wedstrijden. Op het thuisfront wordt de strijd tussen de veterinaire ruiters en amazones gestimuleerd door het organiseren van diverse wedstrijden, zoals de jaarlijkse carrousel-, carnavals-, behendigheid- en dressuurwedstrijd en niet te vergeten het Veterinair Kampioenschap.

Omdat “De Solleysel” een vereniging is, hebben de leden het laatste woord over het reilen en zeilen daarbinnen. Er is elk half jaar een ledenvergadering, meestal in april en oktober (de Halfjaarlijkse Ledenvergadering, HLV en de Algemene Ledenvergadering, ALV). Naast de jaarlijks terugkerende onderwerpen als decharge en installatie van bestuur en commissies is er hier ook ruimte om vragen te stellen, complimentjes te geven of cadeautjes aan te bieden, maar ook om je ongerief over het een of het ander kenbaar te maken. De ledenvergaderingen zijn voor alle leden toegankelijk, dus je bent van harte welkom!

Historie der Veterinaire Studenten Rijvereniging “De Solleysel”

De vereniging werd opgericht in 1934 en sindsdien heeft zij een rijke historie opgebouwd. Er zijn tradities ontstaan en “meubelstukken” gekomen welke nu niet meer weg te denken zijn uit het verenigingsleven bij “De Solleysel”.
Op deze pagina staat een overzicht van de ontstaansgeschiedenis en een kleine indruk over de tradities. Ga er rustig voor zitten en verdiep je in onze mooie vereniging!

Inhoud

– De ontstaansgeschiedenis van de vereniging
– Jacques de Solleysel
– Snollie

De ontstaansgeschiedenis van de vereniging

Op 25 oktober 1934 werd door een kleine groep studenten en facultaire stafleden een veterinaire rijvereniging opgericht. Hiermee werd negen jaar na de opheffing van het Veterinair Studenten Corps Absyrtus en haar ondervereniging ‘Veterinaire Studenten Rijvereniging’ (VSR) weer een invulling gegeven aan de behoefte om in een diergeneeskundig verband paard te rijden. In dit artikel wordt kort ingegaan op de VSR, zoals zij bestond van 1911 tot en met 1925 en de drijfveer om in 1934 weer tot de oprichting van een veterinaire studentenrijvereniging over te gaan.

De vereniging vóór 1934

Op 31 oktober 1911 werd de eerste veterinaire rijvereniging opgericht door een kleine groep van acht veterinaire studenten, nadat een eerdere poging vruchteloos bleek door gebrek aan animo. Blijkbaar was er, vooral van de zijde van ‘paardenmenschen’, gewezen op een tekortkoming in de opleiding tot veearts. De enige groep veterinaire studenten die zich voordien bezig hield met de rijkunst werd gevormd door de aspirant-reserve-paardenartsen. Zij deden dit niet zozeer in het kader van het veeartsenijkundig curriculum, maar meer omdat zij hiertoe verplicht waren.
Hoewel Absyrtus deze vereniging in maart 1912 als ondervereniging erkende, bleef de omvang van deze Veterinaire Studenten Rijvereniging, zoals zij vanaf 1912 werd genoemd, klein. Ongetwijfeld zullen de hoge kosten verbonden aan het paardrijden een rol hebben gespeeld.
Dressuurmatig paardrijden was in die tijd niet voor iedereen weggelegd. Het was in verhouding tot andere sporten duur. Slechts de rijkere burgers en boeren die bedrijfsmatig paarden hielden, waren hierin actief.

In 1913 wordt in de veterinaire studenten-almanak voor het eerst het doel van de toenmalige VSR omschreven. “Waar het onderwijs aan ’s Rijks Veeartsenijschool, in den omgang met en ’t gebruik van het paard niet volledig kan zijn, daar zien wij thans de VSR op eigen initiatief de elementen ter vollediging zoeken”
Toch was dit kleine groepje, zoals uit de verslagen in de veterinaire studenten almanak blijkt, zeer actief. Al in 1916 sprak men van de ’traditionele’ rij-jool, (deze werd elk jaar na afloop van de groentijd op verzoek van de senaat gehouden) en de jaarlijkse carrousel. Zo had deze kleine club in vijf jaar tijd kans gezien zich te verrijken met tradities en had zij zich ondanks een korte periode van onvrede met de senaat van Absyrtus een plaats binnen de veterinaire studentenwereld verworven. Het ledenaantal varieerde, maar schommelde voortdurend rond de tien op een totaal van 160 tot 200 studenten. Het steeg pas in 1925 tot 21 ruiters.

Als vaste domicilie had deze vereniging de Stads Rijschool, onder leiding van rijmeester J.P. Blokhuis. Op een kleine onderbreking na bleef de vereniging hier rijden tot aan de opheffing. Of deze club, net als later, ooit plannen heeft gehad om in de manege van de Veeartsenijkundige Hogeschool te rijden is onbekend.
Toen in 1925 de Veeartsenijkundige Hogeschool onderdeel werd van de Rijks Universiteit werd niet alleen besloten tot opheffing van Absyrtus (immers alle veterinairen konden nu lid worden van de Utrechtse studentenverenigingen) maar ook tot opheffing van de meeste onderverenigingen. De enige vereniging die dit heeft overleefd is de Kegelclub Duim in ’t gat. Toch is het niet zo geweest dat de reeds langer bestaande grotere studentenverenigingen hun eigen paardrijvereniging hadden. Pas in 1925 werd de eerste opgericht en wel USR Pegasus van Unitas Studiosorum Rhenotrajectum later gevolgd door USR Bellerophon (1929) van het Utrechts Studenten Corps en USR Hippeia (1936) van CS Veritas. Er werd daarvoor wel al door USC en UVSV-leden in klassikaal verband gereden. Dit was echter niet in een hippisch verenigingsverband.

Heroprichting van de VSR of oprichting van een nieuwe VSR

Zeven jaar na de opheffing van Absyrtus werd in de tijd dat de faculteitskwestie speelde (Van Gildestein naar Uithof) in 1932 de Diergeneeskundige Studenten Kring opgericht. Mede op initiatief van de toenmalige Maatschappij voor Diergeneeskunde werd het idee geopperd om een neutrale ‘kring’ op te richten, die een verbetering van de band onder de veterinaire studenten moest bewerkstelligen. Het doel was niet zo zeer een gezelligheidsvereniging te vormen maar een vereniging, die de over de diverse studentenverenigingen verspreide veterinairen weer een saamhorigheidsgevoel zou bezorgen. Zo ontstond zeven jaar na de opheffing van het VSC ‘Absyrtus’ de Diergeneeskundige Studenten Kring als veterinaire faculteitsvereniging.
Wellicht was de reden om (opnieuw) een veterinaire paardrijvereniging op te richten vanuit deze gedachtengang ook zeer verklaarbaar, want hoewel de veterinairen bij verschillende rijverenigingen konden rijden was het aantal veterinairen dat paard reed toch vrij klein. Het was de in 1935 benoemde hoogleraar in de zoötechniek G.M. van de Plank, die begin 1934 de studenten opriep een veterinaire rijvereniging op te richten. De reden tot oprichting van een dergelijke vereniging was, zoals uit een brief van de student J.A. Blanken blijkt, geen andere dan die in 1911.

“Hij (van der Plank) raadt het rijden sterk aan, in de eerste plaats, omdat het voor een veterinaire student de meest voor de hand liggende sport is en verder uit praktische overwegingen. Het is namelijk bekend dat een vrij groot aantal dierenartsen, al dan niet vrijwillig genoodzaakt is een rol te spelen in de zich steeds meer uitbreidende landelijke ruiterbeweging, bijvoorbeeld als bestuurs- of jurylid, voor conditiekeuringen, om een lezing te houden enz. Dat verschillende dierenartsen daarbij moeilijkheden ondervinden omdat ze geen ruiters zijn, is ook bekend. Bovendien neemt paardrijden door burgers sterk toe, zodat verwacht kan worden, dat genoemde diensten ook buiten de landelijke bewegingen steeds meer gevraagd zullen worden.”

Jacques de Solleysel

Jacques de Solleysel (1617-1680) studeerde met de Jezuïeten in Lyon, waarna hij naar Parijs ging en een student werd van Menou de Charnizay’s. Van 1645 tot 1648 vergezelde hij de Franse ambassadeurs naar de vredesonderhandelingen in Münster, welke leidden tot het verdrag van Westfalen. Dit verdrag beëindigde de 30 jarige oorlog, een verschrikkelijk bloederige oorlog tussen de protestantse en katholieke staten in Duitsland, waarbij ongeveer de helft van de populatie is omgekomen.
Jacques ging om met Duitse ruiters en kreeg de Duitse taal perfect onder de knie. Toen hij naar Frankrijk terugkeerde, startte hij een school voor de rijkunst in zijn eigen provincie. Later keerde hij terug naar Parijs als schildknaap van ‘la Grande Ecurie’ en assisteerde daar een van zijn oud-studenten bij het opstarten van een eigen school.
De Solleysel stierf op zijn eigen land in 1680.

Zijn tijdsgenoten prezen hem om zijn integriteit, zijn voornaamheid en zijn talenten als musicus en schilder. Hij was eigenlijk meer een dierenarts dan hij een schildknaap was. Hij stelde de grondbeginselen van de ‘hippologie’ vast en beschreef zeer nauwkeurig de anatomie en de gangen van het paard.

Snollie

De beschermvrouwe van onze vereniging. Er doen vele geruchten over haar de ronde, maar het ware verhaal zal eens boven tafel komen… Als het zover is dan zal het hier worden geplaatst.

 

Kobus

Lange tijd was Kobus het beruchtste paard van stal. Hij lanceerde met regelmaat zijn gewaagde berijder door de bak. Inmiddels is Kobus al jaren tot stof vergaan. Maar … zijn geest leeft! Nog steeds durven vele niet op zijn zadel plaats te nemen. En jij?
Om goed te kobussen moet je een speciale techniek ontwikkelen. Ga niet zonder kundige begeleiding opstijgen. Je bent gewaarschuwd!

Weduwe Joustra

De Weduwe Joustra Beerenburg behoort tot één van de vele tradities die “De Solleysel” rijk is. Deze heerlijke kruidendrank wordt genuttigd tijdens speciale gelegenheden. Vanaf ons ijzeren ros Kobus of eervol op één knie wordt allereerst de kop eraf gedronken (zonder te slurpen uiteraard!), waarna geproost wordt op de paarden “Aux Chevaux”!

Wie was “de Weduwe”?
In 1864 begon de Weduwe van Steven Joustra nadat haar man op veel te jonge leeftijd was overleden, met het maken van onder andere Beerenburg. Zij deed dit onder de naam Wed. S. Joustra & Zn. met de kruiden en het receptuur van Hendrik Beerenburg, een kruidenhandelaar en “kruidendokter” uit Amsterdam. Nu, meer dan 130 jaar later, maakt haar achterachterachterkleindochter, nog steeds op precies dezelfde manier, haar Beerenburg. De vaten zijn wat groter geworden, maar de kruiden liggen nog steeds gedurende lange tijd op de speciale jenever te trekken. Door het langdurig trekken en de goede kwaliteit van de natuurlijke grondstoffen wordt haar BEERENBURG heerlijk zacht en mild, maar toch met een plezierig kruidig karakter. En ze is absoluut ongezoet.

Wie was Hendrik Beerenburg? (Waar komt de Beerenburg vandaan?)
Er bestond in de vorige eeuw een levendig scheepvaartverkeer tussen Friesland en de bollenstreek in het westen des lands. Tijdens deze vaak barre tochten over de Zuiderzee hadden de bemanningsleden aan boord van de Friese Skûtsjes een opkikkertje nodig! Die kregen ze in de vorm van een kruidenpakketje uit de winkel van Hendrik Beerenburg. Dit kruidenpakket werd getrokken op jenever of brandewijn. Het aftreksel kreeg de naam van z’n ontdekker Hendrik Beerenburg. Niet iedereen kon deze kruiden bij Hendrik halen en bovendien was het trekken van de kruiden nogal tijdrovend. De Weduwe Joustra kwam toen op het idee om dit voor mensen te gaan doen achter haar slijterijtje aan het Kleinzand. Zo ontstond er een hechte band tussen Hendrik Beerenburg en de Weduwe en vandaar WEDUWE JOUSTRA BEERENBURG. De Beerenburg was nu ook voor de niet-schippers verkrijgbaar en werd al gauw een populaire drank. De Beerenburg van de Weduwe Joustra staat een maand te trekken op zo’n 25 kruiden o.a. Gentiaan, Benedictus, Herba Card en Galiatoer. De exacte samenstelling is en blijft natuurlijk geheim! Wat geen geheim is, is dat steeds meer mensen het grote verschil ontdekken tussen de ‘moderne’ Beerenburgers en de Beerenburg van de Weduwe Joustra. Een historisch product dat niet voor niets de kwalificatie NOBEL & ECHT meekreeg en zo zal het altijd blijven……

‘Oprechte Maag-Kruiden’
Kruidendokter Hendrik Beerenburg stelde in 1724 het kruidenmengsel uit 25 kruiden samen in zijn experimentele apotheekje op de Amsterdamse Stromarkt. Volgens de ‘bijsluiter’ waren zijn ‘Oprechte Maag-Kruiden’ het ideale middel tegen allerlei kwalen. Anjenette Joustra-Reinders, ‘de Weduwe Joustra’, kocht dit kruidenmengsel van de nazaten van Hendrik Beerenburg sinds 1864 en heeft het geheim van haar distillaat gelukkig doorgegeven aan haar nazaten. En de bijsluiter zegt nog steeds: ‘Het is verstandig iets van dit medicijn te gebruiken voor men denkt onwel te worden’.

Het Solleysellied

Wanneer je in Utrecht voor veearts studeert,
ken je vast wel de club waar men paardrijden leert.
De paarden die vormen een hoofdstuk apart,
soms gaan ze te langzaam maar meestal te hard.

Refrein:
Als je van je paard valt.
Trek dan maar aan de bel,
Ja, dan drinken wij samen,
Op de Solleysel!!

Excursie of cursus, dat kan allemaal,
maar rijden en mennen staan toch wel centraal.
De lessen die worden deskundig geleid,
als de paarden op stal staan dan is het weer tijd.

(refrein)

De wedstrijden worden georganiseerd,
voor jezelf om te zien of je wat hebt geleerd.
En word je eens laatste, dan geeft dat geen zier,
’t gaat niet om de prijzen maar om het plezier.

(refrein)

Het ruiterkamp is ieder jaar weer een feest,
voor de paarden maar toch voor de ruiters het meest.
Na alle tentamens ben je daar wel aan toe,
maar twee weken later: wat zijn we dan moe!

(refrein)

Wanneer je als veearts bent afgestudeerd,
vergeet dan niet wat je bij ons hebt geleerd.
Ondanks de verhalen van drank en van feest,
telt de liefde voor paarden voor ons toch het meest!

(refrein 2x)

Het bestuur der V.S.R. “De Solleysel”

Elk jaar wordt er door het huidige bestuur weer een nieuw Solleysel-bestuur gekozen. Dit bestuur is een jaar lang verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging. Elk bestuurslid heeft zijn/haar eigen functie, een paardrijles-avond per week om in goede banen te leiden en een paar commissies onder zijn/haar hoede. Ondanks dat iedereen wel een redelijk afgebakende taak heeft, is het hele bestuur verantwoordelijk. Daarnaast wordt van het bestuur verlangd dat ze act de presence geven op receptie’s en dergelijke.
 
Bestuur 2022-2023
“Ignis Equi” o.d.z. In vuur en vlam!
Daan Kothman – Praeses
Denise Hoek – ab Actis
Sem Elsing – Fiscus
Jet Lepelaar – Commissaris van Paarden
Janneke Eulenpesch – Vice Praeses
 
 

College der Honorairen

Honorairen zijn oud-bestuursleden van de Solleysel, die zich na hun bestuursjaar nog actief in willen blijven zetten voor de vereniging. Het College komt vier keer per jaar samen tijdens een honorairenvergadering, om samen met het huidige bestuur het reilen en zeilen binnen de vereniging te bespreken. De honorairen fungeren daarbij als een adviesorgaan voor het huidige bestuur.

Oud besturen

 • Bestuur 2021-2022 “Mustang”
 • Bestuur 2020-2021 “Rodeo”
 • Bestuur 2019-2020 “Tobiano”
 • Bestuur 2018-2019 “Impuls”
 • Bestuur 2017-2018 “Marengo”
 • Bestuur 2016-2017 “Equus Troianus”
 • Bestuur 2015-2016 “Mata Kuda”
 • Bestuur 2014-2015 “Merrie ’n Blithe”
 • Bestuur 2013-2014 “Epona”
 • Bestuur 2012-2013 “Equilibrium”
 • Bestuur 2011-2012 “Bloody Merrie”
 • Bestuur 2010-2011 “Ponytales”
 • Bestuur 2009-2010 “Hippomania”
 • Bestuur 2008-2009 “Incitatus”
 • Bestuur 2007-2008 “In de Benen”
 • Bestuur 2006-2007 “Just Merried”
 • Bestuur 2005-2006 “Met Volle teugels”
 • Bestuur 2004-2005 “Nachtmerries”
 • Bestuur 2003-2004 “Los in de mond”
 • Bestuur 2002-2003
 • Bestuur 2001-2002 “Over het Paard Getöld”

Bestuur 2021-2022

Constitutie “Mustang” o.d.z. Niet te temmen!

Praeses:                                   Pernilla Krans 
ab Actis:                                   Anouk Kuilboer 
Fiscus:                                      Lara Evers 
Commissaris van Paarden:    Lise Pouwer 
Vice Praeses:                           Maaike Frijters 
 

Bestuur 2020-2021

Constitutie “Rodeo” o.d.z. Bok ‘m d’r op!

Praeses:                                  Maarten ter Haar
ab Actis:                                   Marcia Geraedts
Fiscus:                                      Eline Platje
Commissaris van Paarden:   Luca Linders
Vice Praeses:                           Lotte Golverdingen
 

Bestuur 2019-2020

Constitutie “Tobiano” o.d.z. Een bont gezelschap

Praeses:                                   Lisa van der Klei
ab Actis:                                   Wiep van Kimmenaede
Fiscus:                                      Janine van den Berg
Commissaris van Paarden:   Stefanie van Bergen
Vice Praeses:                           Robin Visser
 

Bestuur 2018-2019

Constitutie “Impuls” o.d.z. Met volle kracht vooruit!

Praeses:                                   Ylva Zwerver
ab Actis:                                   Jitske Mekenkamp
Fiscus:                                      Iris van Drie
Commissaris van Paarden:   Merel Martena
Vice Praeses:                           Emilie Visser
 

Bestuur 2017-2018

Constitutie “Marengo” o.d.z. Koning, Keizer, Admiraal, onbevreesd zijn we allemaal

Praeses:                                    Rosemarijn Strijder
ab Actis:                                    Emma van Wijk
Fiscus:                                       Fieke Boekel
Commissaris van Paarden:     Ilse van Wietmarschen
Vice Praeses:                            Floor van Dam
 

Bestuur 2016-2017

Constitutie “Equus Troianus” o.d.z. We zijn binnen!

Praeses:                                    Bent Vlierman
ab Actis:                                    Madelyn Proper
Fiscus:                                       Desirée van Zijtveld
Commissaris van Paarden:     Tessa Voogt
Vice Praeses:                            Kyra Maarleveld
 

Bestuur 2015-2016

Constitutiefoto def

Constitutie “Mata Kuda” o.d.z. The apple of my eye

Praeses:                                    Rianna Anwar Sani
ab Actis:                                    Roos Buckens
Fiscus:                                       Mandy van de Vooren
Commissaris van Paarden:     Renee Meijer
Vice Praeses:                            Tessel Helwig
 

Bestuur 2014-2015

Constitutie “Merrie ’n Blithe” o.d.z. More than you can shake a stick at

Praeses:                                    Charlotte Anema
ab Actis:                                    Bente Jansen
Fiscus:                                       Fredie Aal
Commissaris van Paarden:     Donata Bijker
Vice Praeses:                            Tamar van der Vossen
 

Bestuur 2013-2014

Constitutie “Epona” o.d.z. Who run the world

Praeses:                                    Lara Sophie van Bijnen
ab Actis:                                    Narda Eijkelenboom
Fiscus:                                       Sacha Trim
Commissaris van Paarden:     Claire Sluijk
Vice Praeses:                            Eva Wokke
 
Bestuur 2012-2013
 

 Equilibrium

Constitutie “Equilibrium” o.d.z. Op ’t randje

Praeses:                                      Jorien Walraven
ab Actis:                                     Annika Bieze
Fiscus:                                        Fabrice Ariës
Commissaris van Paarden:      Amarins Sijsling
Vice Praeses:                             Joni Aarse
 
Bestuur 2011-2012
 

 Bloddy Merrie

Constitutie “Bloody Merrie” o.d.z. The more the merrier

Praeses:                                     Leonie Kalenkamp
ab Actis:                                     Ellen Vasse
Fiscus:                                        Bente Vogels
Commissaris van Paarden:      Charlotte de Lege
Vice Praeses:                             Esmée Goudswaard
 
 Bestuur 2010-2011
 

 Ponytales

Constitutie “Ponytales” o.d.z. Goed verhaal

Praeses:                                    Marc Schyns
ab Actis:                                     Jeanine Wiegel
Fiscus:                                       Anton Berkhemer
Commissaris van Paarden:     Milou Anthonisse
Vice Praeses:                            Lynn Holten

Statuten

VOORWOORD

De Veterinaire Studenten Rijvereniging “De Solleysel” is opgericht op 25 oktober 1934 en heeft al een lange historie. Een onderdeel van deze historie zijn de statuten en het huishoudelijk reglement. Door wijzigingen en aanpassingen zijn zij al meerdere malen veranderd. Ook deze laatste versie is hier niet aan ontkomen.

Deze statuten en het huishoudelijk reglement zijn aangenomen door de algemene ledenvergadering van 7 mei 1984 en zijn sindsdien bindend voor leden en bestuur. Zij blijven dit zolang er geen wijzigingen door de algemene ledenvergadering in aangebracht worden. Een beroep doen op verouderde statuten of huishoudelijk reglement is niet rechtsgeldig.

Utrecht, augustus 1984.

Vernieuwde/bijgewerkte  versie, september 1997
Vernieuwde/bijgewerkte versie, november 2001
Vernieuwde/bijgewerkte versie, oktober 2004
Vernieuwde/bijgewerkte versie, mei 2008

Het Bestuur der V.S.R “De Solleysel”

STATUTEN

NAAM, ZETEL, DUUR

Artikel 1.1. De vereniging draagt de naam: VETERINAIRE STUDENTEN RIJVERENIGING “DE SOLLEYSEL”. Zij is gevestigd te Utrecht.
2. De vereniging is opgericht op vijf en twintig oktober negentienhonderd vier en dertig. Zij wordt voortgezet voor onbepaalde tijd.
3. Het verenigingsjaar loopt van een november tot en met een en dertig oktober. Het fiscaal jaarverslag wordt gemaakt over de periode van een september tot en met een en dertig augustus (het boekjaar).

DOEL

Artikel 2. De vereniging stelt zich ten doel:
a. haar leden theoretisch en praktisch te doen onderwijzen in de kunst van het paardrijden;
b. bij dit onderwijs speciaal aandacht te besteden aan de diergeneeskundige problemen die zich bij paarden voordoen;
c. te bevorderen dat haar leden al de bewegingen van het paard leren kennen, dit onder andere in verband met de kreupelheidsdiagnostiek;
d. een aanvulling te vormen op het officiële onderwijs inzake verzorging en omgang met paarden;
e. aandacht te besteden aan de verzorging van hoeven en het beslag;
f. alles te ondernemen, dit in overeenstemming met het boven staande, om de onderlinge verstandhouding tussen de leden te stimuleren en te bevorderen.
Artikel 3. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a. het beschikbaar stellen aan haar leden van paarden, toebehorende aan de faculteit mits daarvoor toestemming is verkregen van het bestuur van de faculteit en van de betreffende vakgroepen;
b. medewerking te verlenen aan het inrijden van proefpaarden en dergelijke;
c. het organiseren van rijlessen, bijzondere vergaderingen, excursies en cursussen;
d. samenwerking met andere rijverenigingen;
e. andere wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

GEWONE LEDEN, BUITENGEWONE LEDEN, LEDEN VAN VERDIENSTE, ERELEDEN, BEGUNSTIGERS EN DONATEURS.

Artikel 4. 1. De vereniging bestaat uit:
a. gewone leden;
b. buitengewone leden;
c. leden van verdienste;
d. ereleden;
e. begunstigers en donateurs.
2. Buitengewone leden, leden van verdienste en ereleden hebben toegang tot alle ledenvergaderingen, doch zij hebben daarin alleen een adviserende stem.
Artikel 5. Om gewoon lid van de vereniging te kunnen zijn, moet men als student bij de faculteit der diergeneeskunde staan ingeschreven, of ingeschreven geweest zijnde, zich voorbereiden op het afleggen van het dierenartsexamen.
Artikel 6. Buitengewone leden zijn zij, die door het bestuur worden geïntroduceerd en die op enigerlei wijze aan de faculteit der diergeneeskunde zijn verbonden.
Artikel 7. Leden van verdienste kunnen worden zij, die gewoon of buitengewoon lid geweest zijn of zij, die zeer nauwe betrekkingen met de vereniging onderhouden of onderhouden hebben. Het moet zeer duidelijk zijn dat zij zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging.
Zij worden aangesteld: bij meerderheid van stemmen in een algemene vergadering, nadat zij door tenminste tien gewone leden schriftelijk zijn voorgedragen. Tevens moeten zij aan de abactis schriftelijk te kennen geven deze benoeming te aanvaarden. Zij zijn geen contributie verschuldigd.
Artikel 8. Ereleden zijn zij, die door de algemene vergadering als zodanig worden benoemd en aan de abactis te kennen hebben gegeven deze benoeming te aanvaarden. Zij zijn geen contributie verschuldigd.
Artikel 9. Als begunstiger kan door het bestuur worden aanvaard, ieder die zich bereid verklaart de vereniging te steunen met een gift ineens.
Donateur is een ieder die zich bereid verklaart de vereniging te steunen met een jaarlijkse geldelijke bijdrage. Het minimum van de gift ineens en van de jaarlijkse bijdrage wordt vast gesteld door het bestuur.

LIDMAATSCHAP

Artikel 10. 1. Ieder gewoon lid dat niet geschorst is, heeft toegang tot de algemene vergadering en kan daar een stem uitbrengen. Een lid kan slechts in persoon zijn stem uitbrengen; stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
2. De algemene vergadering stelt jaarlijks de contributie vast, die de gewone en buitengewone leden aan de vereniging behoren te voldoen.
3. De leden zijn niet aansprakelijk voor de schulden van de vereniging.
Artikel 11. Zij die gewoon lid van de vereniging wensen te worden, melden zich daartoe aan bij de abactis. Het bestuur beslist over de toelating. Bij niettoelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
Artikel 12. 1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging namens de vereniging;
d. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan te allen tijde geschieden door eenschriftelijke kennisgeving aan de abactis, met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste twee maanden.
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen elk gewenst tijdstip geschieden door het bestuur, met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste een maand.
Deze opzegging kan geschieden, wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld, te voldoen, als ook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
De ontzetting geschiedt door een besluit van de algemene vergadering. De betrokkene wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

BESTUUR

Artikel 13. 1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf (5) leden. De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuursleden, met inachtneming van voormeld minimum.
2. De bestuursleden worden door de algemene vergadering uit de gewone leden gekozen en geïnstalleerd in de jaarvergadering.
3. Het bestuur wijst uit haar midden een praeses, abactis, fiscus, commissaris van paarden en vicepraeses aan.
4. In de jaarvergadering treden alle bestuursleden na een zittingsperiode van ten minste één (1) jaar af. Elk aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar.
5. Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst.
6. Bestuursleden kunnen te allen tijde zelf ontslag nemen.
7. Ook indien het bestuur niet meer voltallig is, blijft het bevoegd.
8. Kandidaatstellingen voor het bestuurslidmaatschap kunnen worden gedaan door het bestuur. Ook door tenminste vijf (5) stemgerechtigde leden kunnen kandidaten worden gesteld, schriftelijk en tenminste vijf (5) dagen vóór de jaarvergadering aan te melden bij het bestuur.
Artikel 14. 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
5. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte uitsluitend vertegenwoordigd door de praeses en abactis tezamen.
6. Met volmacht van praeses en abactis is de fiscus bevoegd tot het beschikken over bank en girosaldi.
Artikel 15. 1. De praeses heeft de leiding van alle bestuurs en ledenvergaderingen, Ingeval van ontstentenis van de praeses wijst het bestuur een ander bestuurslid aan als zijn plaatsvervanger.
2. De praeses roept het bestuur bijeen wanneer hij zulks nodig acht of wanneer drie andere bestuursleden hem dit verzoeken.
Het bestuur vergadert tenminste eenmaal per maand.
3. De praeses draagt zorg voor de uitvoering van de bestuursbesluiten.

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 16. 1. Voor een november van ieder jaar wordt een algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur.
2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een commissie van tenminste drie leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording. De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen.
3. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
4. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge.
5. In de jaarvergadering worden tevens de nodige bestuursleden benoemd en wordt de begroting van inkomsten en uitgaven voor het lopende boekjaar vastgesteld.
Artikel 17. 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen.
De bijeenroeping geschiedt tenminste door het ter inzage leggen van de agenda en bijbehorende stukken, voor alle leden, op een daartoe geschikte plaats.
2. Behalve de in artikel 16 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen gehouden worden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door tenminste een zodanig aantal gewone leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering, indien daarin alle gewone leden aanwezig zijn. Wanneer de vereniging meer dan honderd leden telt, zal bedoeld verzoek gedaan kunnen worden door tenminste tien gewone leden.
3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld, is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen die verzoekers zelf tot de bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergaderingen bijeenroept. Een zodanige vergadering voorziet zelf in haar leiding.

BESLUITVORMING

Artikel 18. 1. Tenzij deze statuten anders bepalen, worden besluiten van de algemene vergadering en het bestuur genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.
2. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.
Voorstellen kunnen bij acclamatie worden aangenomen, mits dit geschiedt op voorstel van de praeses en geen der ter vergadering aanwezige stemgerechtigde leden zich daartegen verzet.
3. Bij staking van stemmen over zaken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de meeste stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.

GELDMIDDELEN

Artikel 19. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributies van de gewone en buitengewone leden;
b. bijdragen van de begunstigers en donateurs;
c. alle andere rechtsgeldig verkregen middelen.
Artikel 20. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekening te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten enverplichtingen kunnen worden gekend.

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING

Artikel 21. 1. Wijziging van de statuten of ontbinding van de vereniging kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat daarin wijziging van de statuten of ontbinding der vereniging zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin bij statutenwijziging de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering werd gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten of ontbinding der vereniging kan slechts worden besloten door een algemene vergadering waar tenminste de helft van het totaal aantal gewone leden der vereniging aanwezig is, met een meerderheid van tenminste twee/derde der uitgebrachte stemmen.
4. Indien in een vergadering waarin een voorstel tot wijziging van de statuten of ontbinding aan de orde is, het vereiste aantal gewone leden niet aanwezig is, zal een nieuwe algemene vergadering worden bijeengeroepen en gehouden, tenminste tien dagen doch uiterlijk drie weken na de eerste. Ongeacht het aantal aanwezige gewone leden, kan in die vergadering een besluit worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde der uitgebrachte stemmen. De termijn tot oproeping voor deze tweede vergadering bedraagt tenminste acht dagen.
5. Wijzigingen in de statuten treden slechts in werking nadat zij bij notariële akte zijn geconstateerd. Ieder bestuurslid is bevoegd die notariële akte te doen verlijden.
Artikel 22. 1. Tenzij de algemene vergadering anders mocht besluiten, geschiedt de vereffening bij ontbinding der vereniging door het bestuur.
2 Bij het besluit tot ontbinding kan de algemene vergadering tevens aan het eventueel batig saldo een bestemming geven.

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT

Artikel 23. 1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent de uitvoering der statuten, de algemene vergadering, de werkzaamheden van het bestuur en alle verdere onderwerpen waarvan de regeling haar wenselijk lijkt.
2. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met deze statuten.

SLOTBEPALING

Artikel 24. In de gevallen waarin deze statuten of eventuele huishoudelijke reglementen niet voorzien, beslist het bestuur.
Definitie: Waar in de statuten en reglementen sprake is van personen in bepaalde hoedanigheden (zoals voorzitter, lid, donateur), worden zowel vrouwelijke als mannelijke personen bedoeld.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

LEDEN

Artikel 1. Ieder lid wordt geacht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te bezitten en op de hoogte te zijn van de inhoud ervan.
Artikel 2. Ieder lid is persoonlijk aansprakelijk voor de door hem of haar aangerichte schade, op welke wijze dan ook ontstaan of veroorzaakt.
Artikel 3. Ieder lid rijdt voor eigen risico.
Artikel 4. 1. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan geschieden indien er spraken is van wangedrag van het betrokken lid.
2. Opzegging namens de vereniging kan geschieden indien een lid nalaat de contributie binnen een termijn van een jaar na datum/dagtekening van de rekening te voldoen.

BESTUUR

Artikel 5.De praeses is verantwoordelijk voor de in artikel 15 der statuten gestelde taken. Hij/zij is tevens verantwoordelijk voor de inhoud van de rede, uit te spreken door hem/haar op de jaarvergadering.
Artikel 6. De abactis is verantwoordelijk voor alle uitgaande en binnenkomende correspondentie. Hij/zij maakt notulen op van alle ledenvergaderingen en deze worden door hem/haar op de eerstvolgende ledenvergadering voorgelezen en na goedkeuring door de vergadering, door de praeses en hem/haar ondertekend. Hij/zij notuleert de bestuursvergaderingen.
Hij/zij doet verslag van de gang van zaken tijdens de jaarvergadering en maakt de presentielijst op, tevens zorgt hij/zij ervoor dat een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement aanwezig is.
Hij/zij draagt zorg voor alle bekendmakingen. Hij/zij dient te allen tijde de praeses zo spoedig mogelijk in te lichten omtrent belangrijke binnengekomen stukken.
Hij/zij is verantwoordelijk voor de ledenadministratie.
Artikel 7. 1. De fiscus beheert alle geldmiddelen van de vereniging en houdt hiervan nauwkeurig boek. Hij/zij is verantwoordelijk voor alle uitgaven en inkomsten, zoals te doen gebruikelijk geboekt. Hij/zij verleent het bestuur inzage in alle bescheiden van het fiscaat.
Hij/zij maakt het fiscaal jaarverslag op en presenteert dit op de jaarvergadering, waarbij tevens een begroting wordt opgesteld en ter goedkeuring gebracht op de algemene ledenvergadering. De verantwoordelijkheid van deze begroting is in handen van het bestuur, de opstellers.
2. De fiscus schrijft lesgeld af middels het machtigingensysteem. Dit gebeurt maandelijks over de afgelopen maand. Leden die gestopt zijn of geschorst betalen nog vier weken lesgeld na opzegging dan wel schorsing. Gestopte leden mogen de vier lessen gewoon volgen.
3. De fiscus beheert het machtigingen systeem. Hij/zij schrijft pas geld af van de (post)bankrekening van de rekeninghouder als de laatste hiervan, van tevoren op de hoogte is gesteld.
4. Elke eerste dag van december, maart, juni en september wordt de kas opgemaakt door de Kascommissie. De VP telt dan de voorraad.
5. Indien uitgaveposten boven de € 500, op de begroting, genoemd in art. 7 lid 1, met meer dan 15% worden overschreden, dient de algemene vergadering in te stemmen met aankopen boven deze limiet.
Artikel 8. De commissaris van paarden is verantwoordelijk voor de paarden, de vereniging ter gebruik afgestaan door de diverse afdelingen. Hij/zij onderhoudt het contact met de vertegenwoordiger van de afdelingen om zodoende op de hoogte te zijn van de inzetbaarheid der paarden.
Artikel 9. De vicepraeses is verantwoordelijk voor de dranken en de spijzen ter consumptie aangeboden op de daartoe geëigende plaatsen. Hij/zij bewaakt de voorraad en vult aan waar nodig.
Hij/zij is verantwoordelijk voor de harnachementen en alles wat daar mee in verband staat en welke in eigendom zijn of in bruikleen zijn afgestaan aan de vereniging. Hij/zij draagt zorg voor het regelmatig onderhoud van de harnachementen.
Artikel 10. 1. Elk bestuurslid kan iedere taak vervullen en is op dat moment verantwoordelijk voor die taak.
2. Indien een bestuurslid niet gedechargeerd wordt/kan worden, kan een nieuw bestuurslid met dezelfde functie niet geïnstalleerd worden. (aanvulling 24 april 1997)
Artikel 11. 1. Een bestuurslid kan wegens verwaarlozing van zijn plichten van zijn functie ontheven worden.
2. Een voorstel daartoe, ingediend door tenminste 3 leden van het bestuur of door tenminste 10 stemgerechtigde leden, moet ter stemming gebracht worden op een algemene ledenvergadering.
3. Met de vervulling van de vacature, ontstaan door welke oorzaak dan ook, van een bestuurszetel wordt gewacht tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering.
Artikel 12. 1. Kandidaatbestuursleden kunnen door gewone leden worden voorgesteld, mits deze opgave schriftelijk geschiedt en tenminste door vijf stemgerechtigde leden is ondertekend en voorzien is van de schriftelijke instemming van de betreffende persoon of personen.
2. Het bestuur draagt zorg voor de bekendmaking van de kandidaatbestuursleden die door het bestuur worden voorgedragen, voor een bestuurszetel, dit tenminste veertien dagen voor de algemene ledenvergadering.
Artikel 13. De bestuurslinten bestaan uit bronzen hangpenningen en worden gedragen aan een paars fluwelen band. Ze zijn eigendom van de vereniging.

HONORAIREN

Artikel 14. 1. Afgetreden bestuursleden kunnen door het college van honorairen als honorair bestuurslid voorgesteld worden aan de algemene ledenvergadering. Deze besluit tot benoeming bij meerderheid van stemmen. Dit voorstel van het college van honorairen kan gedaan worden op een algemene ledenvergadering volgend op de algemene ledenvergadering waarop de kandidaten zijn afgetreden, met dien verstande dat tussen de data van beide vergaderingen minimaal vier maanden verstreken zijn.
2. De honorair bestuursleden worden op dezelfde algemene ledenvergadering geïnstalleerd.
3. Het college van honorairen en oudbestuursleden worden bijeen geroepen door het bestuur in die gevallen die ruggespraak behoeven, hierbij kan een advies door deze vergadering uitgebracht worden.

COMMISSIES

Artikel 15. 1. Conform artikel 14 lid I van de statuten kan het bestuur zich door commissies doen bijstaan, zulks te allen tijde wanneer het bestuur dit wenselijk acht.
Commissieleden worden door het bestuur aangezocht en kunnen voorgedragen worden op een algemene ledenvergadering, waarna installatie volgt.
2. De commissies volvoeren een bepaalde taak. Zij dragen hiervoor de verantwoordelijkheid. De eindverantwoordelijkheid berust bij het bestuur.
3. T.a.v. installatie en decharge van bestuurs en commissieleden geldt dat diegenen die zonder voorbericht afwezig zijn wel gedechargeerd, maar niet geïnstalleerd kunnen worden. (aanvulling 28 oktober 1987)
Artikel 16. 1. Indien eindverslag en eindafrekening door het bestuur wordt overgenomen, kan decharge volgen op de eerstvolgende ledenvergadering.
2. Vóór en na de wisselingsALV vindt er respectievelijk een commissie en bijrijdersbedankuitje en een commissie en bijrijderskennismakingsborrel plaats.

RIJREGLEMENT

Artikel 17. 1. Een bestuurslid stelt in de volgorde van aanmelding een wachtlijst op voor de categorieën:
beginners;
gevorderde beginners;
halfgevorderden;
gevorderden.
De halfgevorderden en de gevorderden worden zo snel mogelijk op hun rijcapaciteiten beoordeeld door de instructeur/trice, waarna indeling op de betreffende wachtlijst kan volgen. Een afspraak hiervoor dient op eigen initiatief, na opgave als lid, te geschieden.
2. De wachtlijsten liggen te allen tijde ter inzage. De verantwoordelijkheid berust bij het in lid 1 genoemde bestuurslid.
3. In zeer bijzondere gevallen kan het bestuur een wijziging aanbrengen in de plaats op de wachtlijst.
Artikel 18. 1. Het lesrooster wordt opgesteld door het bestuur in overleg met de instructeur/trice. Elke verandering, welke wordt aangebracht door het bestuur, is in overleg met de instructeur/trice geschied.
2. Bij tijdig overleg met het bestuur zal rekening gehouden worden met de wensen van ingedeelde leden, voor zover dit strookt met de regels gesteld in de statuten en het huishoudelijk reglement.
3. Iedere aspirant ruiter ontvangt van het in art.17 lid 1 genoemde bestuurslid onmiddellijk bericht, wanneer zijn/haar plaats op de wachtlijst dit rechtvaardigt, om ingedeeld te worden in een van de bestaande lessen.
Binnen twee weken na berichtgeving dient te worden medegedeeld wel of niet met het voorstel van het in art. 17 lid 1 genoemde bestuurslid in te stemmen.
Bij terugtrekking volgt plaatsing onderaan de wachtlijst van het betreffende lid, indien gewenst.
4. Wanneer een lid ingedeeld is en definitief wenst te stoppen, moet dit tenminste vier weken van te voren schriftelijk aan het bestuur kenbaar gemaakt worden.
Artikel 19. 1. Ieder (half) gevorderd rijdend lid dient een half uur voor aanvang van de les aanwezig te zijn in de saloon bij de manege en zich te melden bij hetdienstdoend bestuurslid.
2. Een lid, ingedeeld in de categorie (gevorderde) beginners en rijles volgend, dient zich een uur voor de aanvang van de les te melden bij het dienstdoend bestuurslid, zolang het dienstdoend bestuurslid dit noodzakelijk acht.
3. Bij het niet op tijd aanwezig zijn van een ingedeeld lid voor de aanvang van zijn/haar les, heeft het dienstdoend bestuurslid het recht zijn/haar plaats te doen innemen door een ander.
4. Bij de aanvang van de rijles wordt het rijdend lid geacht met een zorgvuldig gepoetst en opgezadeld paard gereed te staan, evenzo wordt het rijdend lid geacht na de les het paard af te zadelen, de hoeven te verzorgen, (de benen af te spuiten), het paard af te sponzen en het harnachement schoon gemaakt terug te hangen op de juiste plaats in de zadelkamer, dit ter beoordeling van het dienstdoend bestuurslid. Blijft het rijdend lid hierin in gebreke, dan kan schorsing van de lessen het gevolg zijn, dit ter beoordeling van het bestuur.
Artikel 20. 1. Bij verhindering van een te volgen rijles, dient men dit minstens een dag van tevoren te melden bij het bestuur. Afgebelde lessen worden in rekening gebracht, maar kunnen wel ingehaald worden, indien mogelijk wat betreft paarduren.
2. Bij verhindering kan men zich laten vervangen. Deze regeling is alleen van toepassing indien de vervanger van dezelfde of hogere categorie is. De uitvoering berust bij diegene, die vervangen wil worden en deze draagt hiervoor de volle verantwoordelijkheid.
Het dienstdoend bestuurslid dient ruim van tevoren te worden ingelicht.
Artikel 21.
1.Bij niet tijdig afzeggen van de rijles en wanneer niet voor een vervanger is gezorgd, krijgt het rijdend lid een aantekening in de vorm van een kruis. Ziekte van het rijdend lid valt buiten deze regeling.
Overmacht van het rijdend lid kan buiten deze regeling vallen, dit ter beoordeling van het bestuur.
2. Drie aantekeningen in de vorm van kruisen betekent schorsing als rijdend lid. Rijlessen kunnen dan niet meer ingedeeld gevolgd worden en het betreffende lid wordt onderaan de wachtlijst geplaatst, indien gewenst.
3.Indien een ingedeeld lid langer dan drie maal achtereen de lessen niet kan volgen, is artikel 21 lid 2 van het huishoudelijk reglement eveneens van toepassing.
Het bestuur is bevoegd in voorkomende gevallen af te wijken van deze regeling.
4.Zij die geschorst zijn als rijdend lid, dienen het lesgeld nog vier weken na ingangsdatum van de schorsing te voldoen. Indien van toepassing wordt de rest aan hen gerestitueerd.
5.Toegekende aantekeningen in de vorm van kruisen vervallen na afloop van het academisch jaar.
Artikel 22. Beginners rijden een geheel academisch jaar en worden dan toegevoegd aan de wachtlijst voor de halfgevorderden, dit in overleg met de instructeur/trice.
De totale wachttijd van dit lid op de lijsten is bepalend voor het tijdstip van ingedeeld worden in de rijles van de halfgevorderden.
Artikel 23. Een lid, niet ingedeeld, kan zich melden bij het dienstdoend bestuurslid,teneinde een plaats in de les in te nemen. Bepalend is echter de ruimte in de betreffende les alsmede de categorie van de betreffende les.
Deze kan alleen gelden indien het betrokken lid van dezelfde of hogere categorie is, dan die van de les waar hij/zij voor ingeschreven staat of aangemeld heeft.
Artikel 24. Het bestuur behoudt zich het recht voor om, indien de lengte van de wachtlijst genoemd in art. 17 lid 1 daartoe aanleiding geeft, leden die langer dan drie jaar zijn ingedeeld niet langer in het lesrooster op te nemen.

HET SOLLEYLIED

Artikel 25. Wanneer je in Utrecht voor veearts studeert,
ken je vast wel de club waar men paardrijden leert.
De paarden die vormen een hoofdstuk apart,
soms gaan ze te langzaam maar meestal te hard.
(refrein)
Als je van je paard valt.
Trek dan maar aan de bel,
Ja, dan drinken wij samen,
Op de Solleysel!!
Excursie of cursus, dat kan allemaal,
maar rijden en mennen staan toch wel centraal.
De lessen die worden deskundig geleid,
als de paarden op stal staan dan is het weer tijd.
(refrein)
De wedstrijden worden georganiseerd,
voor jezelf om te zien of je wat hebt geleerd.
En word je eens laatste, dan geeft dat geen zier,
’t gaat niet om de prijzen maar om het plezier.
(refrein)
Het ruiterkamp is ieder jaar weer een feest,
voor de paarden maar toch voor de ruiters het meest.
Na alle tentamens ben je daar wel aan toe,
maar twee weken later: wat zijn we dan moe!
(refrein)
Wanneer je als veearts bent afgestudeerd,
vergeet dan niet wat je bij ons hebt geleerd.
Ondanks de verhalen van drank en van feest,
telt de liefde voor paarden voor ons toch het meest!
(refrein 2x)

WIJZIGINGEN

Artikel 26. 1. Tot wijziging van het huishoudelijk reglement kan op iedere algemene ledenvergadering besloten worden met volstrekte meerderheid van stemmen, mits op de agenda vermeld.
2. Voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement ingediend door leden, dienen tenminste vijf dagen voor de dag der vergadering bij het bestuur te zijn ingediend.
3. Voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement dienen woordelijk te worden voorgelegd aan de ledenvergadering.

Privacyverklaring

Veterinaire Studenten Rijvereniging “De Solleysel”, gevestigd aan Yalelaan 116b 3584 CM Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.solleysel.nl
Yalelaan 1
3584 CL Utrecht
030-2531338

Marcia Geraedts is de Functionaris Gegevensbescherming van Veterinaire Studenten Rijvereniging “De Solleysel”. Zij is te bereiken via bestuur@solleysel.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Veterinaire Studenten Rijvereniging “De Solleysel” verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Studentennummer
– Beeldmateriaal (foto’s en video’s) van activiteiten

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Veterinaire Studenten Rijvereniging “De Solleysel” verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Financiële administratie
– Verzenden van onze maandelijkse ledenmail
– Uitgave van ons verenigingsblad ‘De Veredarius’
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Beeldmateriaal van activiteiten plaatsen op onze online platforms (Website en Facebookpagina). Indien u bezwaar heeft op het geplaatste beeldmateriaal, neem dan contact op via bestuur@solleysel.nl
– Vrijgeven van Capita Selecta punten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Veterinaire Studenten Rijvereniging “De Solleysel” bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u lid, oud-bestuurslid, honorair, donateur of sponsor van de Veterinaire Studenten Rijvereniging “De Solleysel” bent. Indien u bezwaar heeft kunt u contact opnemen via bestuur@solleysel.nl

Delen van persoonsgegevens met derden
Veterinaire Studenten Rijvereniging “De Solleysel” verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Websites van derden
Op de website van de Veterinaire Studenten Rijvereniging “De Solleysel” zijn links opgenomen naar andere websites die niet tot de Veterinaire Studenten Rijvereniging “De Solleysel” behoren. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij raden u aan om de privacyverklaring van de desbetreffende websites te lezen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Veterinaire Studenten Rijvereniging “De Solleysel” en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bestuur@solleysel.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Veterinaire Studenten Rijvereniging “De Solleysel” neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via bestuur@solleysel.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 februari 2019. De Veterinaire Studenten Rijvereniging “De Solleysel” heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Wij raden u aan om deze privacyverklaring periodiek te controleren op eventuele wijzigingen.

Back To Top