De Vereniging

De Veterinaire Studenten Rijvereniging “De Solleysel” is met haar grote aantal leden de op één na grootste vereniging binnen de faculteit diergeneeskunde. Wij zijn een rijvereniging voor en door diergeneeskunde studenten. In de vele jaren die we bestaan, hebben vele dierenartsen hun eerste ervaring met paarden bij ons opgedaan! Een overzicht van al onze activiteiten staat in de agenda.

Er worden zeker niet alleen paardrijlessen gegeven bij “De Solleysel”. Beginners leren naast paardrijden ook praktische vaardigheden over de omgang en verzorging van paarden. Er worden praktische cursussen gegeven zoals de mencursus, hoefverzorgingscursus, fysiotherapiecursus en tandheelkundecursus. Ook worden er excursies gegeven die betrekking hebben op verschillende takken van de paardensport. Klinische diagnostiek komt tot leven bij de vele veterinaire keuringen (CVC) op men- en endurancewedstrijden in het land. Symposia en lezingen brengen interessante paardenkennis naar de student. En natuurlijk is een grote vereniging met haar organisatorische structuur een ideale broedplaats voor management talenten. “De Solleysel” is lid van de Vereniging Nederlandse Studentenruiters (VNS). Hierdoor kunnen onze leden strijden tegen ruiters uit andere studentensteden tijdens de VNS wedstrijden. Op het thuisfront wordt de strijd tussen de veterinaire ruiters en amazones gestimuleerd door het organiseren van diverse wedstrijden, zoals de jaarlijkse Carrousel-, Carnavals-, Caprilli- en Dressuurwedstrijd en niet te vergeten het Veterinair Kampioenschap.

Omdat de Solleysel een vereniging is, hebben de leden het laatste woord over het reilen en zeilen daarbinnen. Er is elk half jaar een Leden Vergadering, meestal in april en oktober (de halfjaarlijkse ledenvergadering HLV & algemene ledenvergadering ALV). Naast de jaarlijks terugkerende onderwerpen als decharge en installatie van bestuur en commissies is er hier ook ruimte om vragen te stellen / complimentjes te geven / cadeautjes aan te bieden, maar ook om je ongerief over het een of het ander kenbaar te maken. De ledenvergaderingen zijn voor alle leden toegankelijk dus je bent van harte welkom!

Historie der Veterinaire Studenten Rijvereniging “De Solleysel”

V.S.R “De Solleysel” bestaat dit jaar alweer 82 jaar. De vereniging werd opgericht in 1934 en sindsdien heeft zij een rijke historie opgebouwd. Er zijn tradities ontstaan en “meubelstukken” gekomen welke nu niet meer weg te denken zijn uit het verenigingsleven bij “De Solleysel”.
Op deze pagina staat een overzicht van de ontstaansgeschiedenis en een kleine indruk over de tradities. Ga er rustig voor zitten en verdiep je in onze mooie vereniging!

Inhoud

De onstaansgeschiedenis van de vereniging
– Jacques de Solleysel
– Snollie
Kobus
– Weduwe Jouwstra
– Troupe Irregulaire

De ontstaansgeschiedenis van de vereniging

Op 25 oktober 1934 werd door een kleine groep studenten en facultaire stafleden een veterinaire rijvereniging opgericht. Hiermee werd negen jaar na de opheffing van het Veterinair Studenten Corps Absyrtus en haar ondervereniging ‘Veterinaire Studenten Rijvereniging’ (VSR) weer een invulling gegeven aan de behoefte om in een diergeneeskundig verband paard te rijden. In dit artikel wordt kort ingegaan op de VSR, zoals zij bestond van 1911 tot en met 1925 en de drijfveer om in 1934 weer tot de oprichting van een veterinaire studentenrijvereniging over te gaan.

De vereniging vóór 1934

Op 31 oktober 1911 werd de eerste veterinaire rijvereniging opgericht door een kleine groep van acht veterinaire studenten, nadat een eerdere poging vruchteloos bleek door gebrek aan animo. Blijkbaar was er, vooral van de zijde van ‘paardenmenschen’, gewezen op een tekortkoming in de opleiding tot veearts. De enige groep veterinaire studenten die zich voordien bezig hield met de rijkunst werd gevormd door de aspirant-reserve-paardenartsen. Zij deden dit niet zozeer in het kader van het veeartsenijkundig curriculum, maar meer omdat zij hiertoe verplicht waren.
Hoewel Absyrtus deze vereniging in maart 1912 als ondervereniging erkende, bleef de omvang van deze Veterinaire Studenten Rijvereniging, zoals zij vanaf 1912 werd genoemd, klein. Ongetwijfeld zullen de hoge kosten verbonden aan het paardrijden een rol hebben gespeeld.
Dressuurmatig paardrijden was in die tijd niet voor iedereen weggelegd. Het was in verhouding tot andere sporten duur. Slechts de rijkere burgers en boeren die bedrijfsmatig paarden hielden, waren hierin actief.

In 1913 wordt in de veterinaire studenten-almanak voor het eerst het doel van de toenmalige VSR omschreven. “Waar het onderwijs aan ’s Rijks Veeartsenijschool, in den omgang met en ’t gebruik van het paard niet volledig kan zijn, daar zien wij thans de VSR op eigen initiatief de elementen ter vollediging zoeken”
Toch was dit kleine groepje, zoals uit de verslagen in de veterinaire studenten almanak blijkt, zeer actief. Al in 1916 sprak men van de ‘traditionele’ rij-jool, (deze werd elk jaar na afloop van de groentijd op verzoek van de senaat gehouden) en de jaarlijkse carrousel. Zo had deze kleine club in vijf jaar tijd kans gezien zich te verrijken met tradities en had zij zich ondanks een korte periode van onvrede met de senaat van Absyrtus een plaats binnen de veterinaire studentenwereld verworven. Het ledenaantal varieerde, maar schommelde voortdurend rond de tien op een totaal van 160 tot 200 studenten. Het steeg pas in 1925 tot 21 ruiters.

Als vaste domicilie had deze vereniging de Stads Rijschool, onder leiding van rijmeester J.P. Blokhuis. Op een kleine onderbreking na bleef de vereniging hier rijden tot aan de opheffing. Of deze club, net als later, ooit plannen heeft gehad om in de manege van de Veeartsenijkundige Hogeschool te rijden is onbekend.
Toen in 1925 de Veeartsenijkundige Hogeschool onderdeel werd van de Rijks Universiteit werd niet alleen besloten tot opheffing van Absyrtus (immers alle veterinairen konden nu lid worden van de Utrechtse studentenverenigingen) maar ook tot opheffing van de meeste onderverenigingen. De enige vereniging die dit heeft overleefd is de Kegelclub Duim in ’t gat. Toch is het niet zo geweest dat de reeds langer bestaande grotere studentenverenigingen hun eigen paardrijvereniging hadden. Pas in 1925 werd de eerste opgericht en wel USR Pegasus van Unitas Studiosorum Rhenotrajectum later gevolgd door USR Bellerophon (1929) van het Utrechts Studenten Corps en USR Hippeia (1936) van CS Veritas. Er werd daarvoor wel al door USC en UVSV-leden in klassikaal verband gereden. Dit was echter niet in een hippisch verenigingsverband.

Heroprichting van de VSR of oprichting van een nieuwe VSR

Zeven jaar na de opheffing van Absyrtus werd in de tijd dat de faculteitskwestie speelde (Van Gildestein naar Uithof) in 1932 de Diergeneeskundige Studenten Kring opgericht. Mede op initiatief van de toenmalige Maatschappij voor Diergeneeskunde werd het idee geopperd om een neutrale ‘kring’ op te richten, die een verbetering van de band onder de veterinaire studenten moest bewerkstelligen. Het doel was niet zo zeer een gezelligheidsvereniging te vormen maar een vereniging, die de over de diverse studentenverenigingen verspreide veterinairen weer een saamhorigheidsgevoel zou bezorgen. Zo onstond zeven jaar na de opheffing van het VSC ‘Absyrtus’ de Diergeneeskundige Studenten Kring als veterinaire faculteitsvereniging.
Wellicht was de reden om (opnieuw) een veterinaire paardrijvereniging op te richten vanuit deze gedachtengang ook zeer verklaarbaar, want hoewel de veterinairen bij verschillende rijverenigingen konden rijden was het aantal veterinairen dat paard reed toch vrij klein. Het was de in 1935 benoemde hoogleraar in de zoötechniek G.M. van de Plank, die begin 1934 de studenten opriep een veterinaire rijvereniging op te richten. De reden tot oprichting van een dergelijke vereniging was, zoals uit een brief van de student J.A. Blanken blijkt, geen andere dan die in 1911.

“Hij (van der Plank) raadt het rijden sterk aan, in de eerste plaats, omdat het voor een veterinaire student de meest voor de hand liggende sport is en verder uit praktische overwegingen. Het is namelijk bekend dat een vrij groot aantal dierenartsen, al dan niet vrijwillig genoodzaakt is een rol te spelen in de zich steeds meer uitbreidende landelijke ruiterbeweging, bijvoorbeeld als bestuurs- of jurylid, voor conditiekeuringen, om een lezing te houden enz. Dat verschillende dierenartsen daarbij moeilijkheden ondervinden omdat ze geen ruiters zijn, is ook bekend. Bovendien neemt paardrijden door burgers sterk toe, zodat verwacht kan worden, dat genoemde diensten ook buiten de landelijke bewegingen steeds meer gevraagd zullen worden.”

Jacques de Solleysel

Jacques de Solleysel (1617-1680) studeerde met de Jezuïeten in Lyon, waarna hij naar Parijs ging en een student werd van Menou de Charnizay’s. Van 1645 tot 1648 vergezelde hij de Franse ambassadeurs naar de vredesonderhandelingen in Münster, welke leidden tot het verdrag van Westfalen. Dit verdrag beëindigde de 30 jarige oorlog, een verschrikkelijk bloederige oorlog tussen de protestantse en katholieke staten in Duitsland, waarbij ongeveer de helft van de populatie is omgekomen.
Jacques ging om met Duitse ruiters en kreeg de Duitse taal perfect onder de knie. Toen hij naar Frankrijk terugkeerde, startte hij een school voor de rijkunst in zijn eigen provincie. Later keerde hij terug naar Parijs als schildknaap van ‘la Grande Ecurie’ en assisteerde daar een van zijn oud-studenten bij het opstarten van een eigen school.
De Solleysel stierf op zijn eigen land in 1680.

Zijn tijdsgenoten prezen hem om zijn integriteit, zijn voornaamheid en zijn talenten als musicus en schilder. Hij was eigenlijk meer een dierenarts dan hij een schildknaap was. Hij stelde de grondbeginselen van de ‘hippologie’ vast en beschreef zeer nauwkeurig de anatomie en de gangen van het paard.

Snollie

De beschermvrouwe van onze vereniging. Er doen vele geruchten over haar de ronde, maar het ware verhaal zal eens boven tafel komen… Als het zover is dan zal het hier worden geplaatst.

Kobus

Lange tijd was Kobus het beruchtste paard van stal. Hij lanceerde met regelmaat zijn gewaagde berijder door de bak. Immiddels is Kobus al jaren tot stof vergaan. Maar … zijn geest leeft! Nog steeds durven vele niet op zijn zadel plaats te nemen. En jij?
Om goed te kobussen moet je een speciale techniek ontwikkelen. Ga niet zonder kundige begeiding opstijgen. Je bent gewaarschuwd!

Weduwe Joustra

De Weduwe Joustra Beerenburg behoort tot één van de vele tradities die de Solleysel rijk is. Deze heerlijke kruidendrank wordt genuttigd tijdens speciale gelegenheden. Vanaf ons ijzeren ros Kobus of eervol op één knie wordt alleerst de kop eraf gedronken (zonder te slurpen uiteraard!), waarna geproost wordt op de paarden “Aux Chevaux”!

Wie was “de Weduwe”?
In 1864 begon de Weduwe van Steven Joustra nadat haar man op veel te jonge leeftijd was overleden, met het maken van onder andere Beerenburg. Zij deed dit onder de naam Wed. S. Joustra & Zn. met de kruiden en het receptuur van Hendrik Beerenburg, een kruidenhandelaar en “kruidendokter” uit Amsterdam. Nu, meer dan 130 jaar later, maakt haar achterachterachterkleindochter, nog steeds op precies dezelfde manier, haar Beerenburg. De vaten zijn wat groter geworden, maar de kruiden liggen nog steeds gedurende lange tijd op de speciale jenever te trekken. Door het langdurig trekken en de goede kwaliteit van de natuurlijke grondstoffen wordt haar BEERENBURG heerlijk zacht en mild, maar toch met een plezierig kruidig karakter. En ze is absoluut ongezoet.

Wie was Hendrik Beerenburg? (Waar komt de Beerenburg vandaan?)
Er bestond in de vorige eeuw een levendig scheepvaartverkeer tussen Friesland en de bollenstreek in het westen des lands. Tijdens deze vaak barre tochten over de Zuiderzee hadden de bemanningsleden aan boord van de Friese Skûtsjes een opkikkertje nodig! Die kregen ze in de vorm van een kruidenpakketje uit de winkel van Hendrik Beerenburg. Dit kruidenpakket werd getrokken op jenever of brandewijn. Het aftreksel kreeg de naam van z’n ontdekker Hendrik Beerenburg. Niet iedereen kon deze kruiden bij Hendrik halen en bovendien was het trekken van de kruiden nogal tijdrovend. De Weduwe Joustra kwam toen op het idee om dit voor mensen te gaan doen achter haar slijterijtje aan het Kleinzand. Zo ontstond er een hechte band tussen Hendrik Beerenburg en de Weduwe en vandaar WEDUWE JOUSTRA BEERENBURG. De Beerenburg was nu ook voor de niet-schippers verkrijgbaar en werd al gauw een populaire drank. De Beerenburg van de Weduwe Joustra staat een maand te trekken op zo’n 25 kruiden o.a. Gentiaan, Benedictus, Herba Card en Galiatoer. De exacte samenstelling is en blijft natuurlijk geheim! Wat geen geheim is, is dat steeds meer mensen het grote verschil ontdekken tussen de ‘moderne’ Beerenburgers en de Beerenburg van de Weduwe Joustra. Een historisch product dat niet voor niets de kwalificatie NOBEL & ECHT meekreeg en zo zal het altijd blijven……

‘Oprechte Maag-Kruiden’
Kruidendokter Hendrik Beerenburg stelde in 1724 het kruidenmengsel uit 25 kruiden samen in zijn experimentele apotheekje op de Amsterdamse Stromarkt. Volgens de ‘bijsluiter’ waren zijn ‘Oprechte Maag-Kruiden’ het ideale middel tegen allerlei kwalen. Anjenette Joustra-Reinders, ‘de Weduwe Joustra’, kocht dit kruidenmengsel van de nazaten van Hendrik Beerenburg sinds 1864 en heeft het geheim van haar distillaat gelukkig doorgegeven aan haar nazaten. En de bijsluiter zegt nog steeds: ‘Het is verstandig iets van dit medicijn te gebruiken voor men denkt onwel te worden’.

Het bestuur der V.S.R. “De Solleysel”

Elk jaar wordt er door de leden weer een nieuw Solleysel-bestuur gekozen. Dit bestuur is een jaar lang verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging. Elk bestuurslid heeft zijn/haar eigen functie, een paardrijles-avond per week om in goede banen te leiden en een paar commissies onder zijn/haar hoede. Ondanks dat iedereen wel een redelijk afgebakende taak heeft is het hele bestuur verantwoordelijk. Daarnaast wordt van het bestuur verlangd dat ze act de presence geven op receptie’s en dergelijke.
 
Huidig bestuur 2017-2018
 

 
 “Marengo” o.d.z. ‘Koning, keizer, admiraal, onbevreesd zijn we allemaal!’
Rosemarijn Strijder – Praeses
Emma van Wijk – ab Actis
Fieke Boekel – Fiscus
Ilse van Wietmarschen – Commissaris van Paarden
Floor van Dam – Vice Praeses
 
 
 
 

College der honorairen

Honorairen zijn oud-bestuursleden van de Solleysel, die zich na hun bestuursjaar nog actief in willen blijven zetten voor de vereniging. Het College komt 4 keer per jaar samen tijdens een honorairenvergadering, om samen met het huidige bestuur het reilen en zeilen binnen de vereniging te bespreken. De honorairen fungeren daarbij als een adviesorgaan voor het huidige bestuur.

Oud besturen

 • bestuur 2016-2017 “Equus Troianus”
 • bestuur 2015-2016 “Mata Kuda”
 • bestuur 2014-2015 “Merrie ’n Blithe”
 • bestuur 2013-2014 “Epona”
 • bestuur 2012-2013 “Equilibrium”
 • bestuur 2011-2012 “Bloody Merrie”
 • bestuur 2010-2011 “Ponytales”
 • bestuur 2009-2010 “Hippomania”
 • bestuur 2008-2009 “Incitatus”
 • bestuur 2007-2008 “In de Benen”
 • bestuur 2006-2007 “Just Merried”
 • bestuur 2005-2006 “Met Volle teugels”
 • bestuur 2004-2005 “Nachtmerries”
 • bestuur 2003-2004 “Los in de mond”
 • bestuur 2002-2003
 • bestuur 2001-2002 “Over het Paard Getöld”

 

Bestuur 2016-2017

Constitutie “Equus Troianus” o.d.z. We zijn binnen!

Praeses:                                     Bent Vlierman
ab Actis:                                    Madelyn Proper
Fiscus:                                       Desirée van Zijtveld
Commissaris van Paarden:     Tessa Voogt
Vice Praeses:                            Kyra Maarleveld

Bestuur 2015-2016

Constitutiefoto def

Constitutie “Mata Kuda” o.d.z. the apple of my eye

Praeses:                                    Rianna Anwar Sani
ab Actis:                                    Roos Buckens
Fiscus:                                       Mandy van de Vooren
Commissaris van Paarden:     Renee Meijer
Vice Praeses:                            Tessel Helwig

Bestuur 2014-2015

Constitutiefoto1

Constitutie “Merrie ’n Blithe” o.d.z. more than you can shake a stick at

Praeses:                                    Charlotte Anema
ab Actis:                                    Bente Jansen
Fiscus:                                       Fredie Aal
Commissaris van Paarden:     Donata Bijker
Vice Praeses:                            Tamar van der Vossen

Bestuur 2013-2014

constitutiefoto gemixt 1

Constitutie “Epona” o.d.z. who run the world

Praeses:                                    Lara Sophie van Bijnen
ab Actis:                                    Narda Eijkelenboom
Fiscus:                                       Sacha Trim
Commissaris van Paarden:     Claire Sluijk
Vice Praeses:                            Eva Wokke
 
Bestuur 2012-2013
 Equilibrium
Constitutie “Equilibrium” o.d.z. op ’t randje
 
Praeses:                                      Jorien Walraven
ab Actis:                                     Annika Bieze
Fiscus:                                        Fabrice Ariës
Commissaris van Paarden:      Amarins Sijsling
Vice Praeses:                             Joni Aarse
 
 
 
Bestuur 2011-2012
 Bloddy Merrie
 
 
Constitutie “Bloody Merrie” o.d.z. the more the merrier
 
Praeses:                                      Leonie Kalenkamp
ab Actis:                                     Ellen Vasse
Fiscus:                                        Bente Vogels
Commissaris van Paarden:      Charlotte de Lege
Vice Praeses:                             Esmée Goudswaard
 
 
 
 Bestuur 2010-2011
 Ponytales
 
Constitutie “Ponytales” o.d.z. goed verhaal
 
Praeses:                                     Marc Schyns
ab Actis:                                     Jeanine Wiegel
Fiscus:                                        Anton Berkhemer
Commissaris van Paarden:      Milou Anthonisse
Vice Praeses:                            Lynn Holten
 
 
 
 Bestuur 2009-2010
 Hippomania
 
 
Constitutie “Hippomania” o.d.z. waanzinnig
 
Praeses:                                     Iris Veen
ab Actis:                                    Eveline Bakker
Fiscus:                                       Linda Peeters
Commissaris van Paarden:      Danse Sonneveld
Vice Praeses:                            Esther Hoekman

Bestuur 2008-2009

 Incitatus
 
Constitutie “Incitatus”
 
Praeses:                                     Heleen Eppens
Abactis:                                     Henk van den Broek
Fiscus:                                       Femke Schelling
Commissaris van Paarden:      Birthe Wolsink
Vice Praeses:                            Eveline Snellen van Vollenhoven
 
 
Bestuur 2007-2008
 
In de benen
 
Constitutie “In de benen” o.d.z. een paard zonder benen kan niet lopen
 
Praeses:                                     Morven Jansen
Abactis:                                     Roosje Thijms
Fiscus:                                       Nynke Jansen
Commissaris van Paarden:      Louki Banga
Vice Praeses:                            Tristan Kamps
 
 
Bestuur 2006-2007
Just Merried
 
Constitutie “Just Merried”
 
Praeses:                                      Lotte Kersten
Abactis:                                      Marina Meijer
Fiscus:                                       Janneke Rauw
Commissaris van Paarden:       Kim van Dam
Vice Praeses:                            Aafke Pijnappels
 
 
Bestuur 2005-2006
 
Met volle teugels
 
Constitutie “Met volle teugels”
 
Praeses:                                     Monique van der Drift
Abactis:                                     Fenja Blaauw
Fiscus:                                       Marja Menken
Commissaris van Paarden:       Annemarie Kemmink
Vice Praeses:                            Manon Noordhof
 
 
Bestuur 2004-2005
 Nachtmerries
 
 
Constitutie “Nachtmerries”
 
Praeses:                                      Femke Sanders
Abactis:                                      Hilde Geels
Fiscus:                                        Lotte van Welie
Commissaris van Paarden:       Jeske van Langen
Vice Praeses:                             Loes Kateman
 
 
Bestuur 2003-2004
 
Los in de mond
Constitutie “Los in de mond”
 
Praeses:                                       Lisa Kappers
Abactis:                                       Menno de Waard
Fiscus:                                         Wouter Kranenbarg
Commissaris van Paarden:        Charissa van der Wouden
Commissaris van Materiaal:      Dieneke Jongepier
Vice Praeses:                              Renate Haveman
 
 
Bestuur 2002-2003
 
 2002-2003
 
Praeses:                                      Menke Steenbergen
Abactis:                                       Nicole Haasjes
Fiscus:                                         Hannes Joost van der Sluis
Commissaris van Paarden:        Eva de Vries
Commissaris van Materiaal:     Marije van der Vlist
Vice Praeses:                              Marleen Donker
 
 
Bestuur 2001-2002
 
2001-2002
Constitutie “Over het paard getöld”
 
Praeses:                                      Floris Leijdekkers
Abactis:                                      Esther Vamos
Fiscus:                                        René Francois
Commissaris van Paarden:      Inge Regeling
Commissaris van Materiaal:    Kim Schriek
Vice Praeses:                             Boukje Samplonius

<

Activiteitencommissie

Activiteitencommissie (AcCie)

De AcCie is een gezellige commissie, die voor leden én niet-leden door het hele jaar heen allerlei activiteiten organiseert. Van excursies naar de paardenslachterij in Nijkerk tot liftwedstrijden naar o.a. Berlijn, niets is te gek voor deze commissie! Ook wordt af en toe een symbiose aangegaan met  andere verenigingen, zoals de VHiVer, om bijvoorbeeld een kreupelheidsworkshop te kunnen organiseren. In de maandelijkse vergaderingen wordt over de ontelbare goede ideeën gebrainstormd en wordt een aanzienlijk minder aantal activiteiten voorbereid en geregeld. Naast de serieuze zaken staan lol en gezelligheid in een hoog vaandel, niet alleen tijdens het vergaderen, maar ook en vooral tijdens de activiteiten zelf. Ideeën en suggesties zijn altijd welkom, mail dan naar accie@solleysel.nl. Ook als je lid van deze leuke commissie wilt worden kun je een mailtje sturen!

Klik hier voor meer informatie over de komende activiteiten!

De AcCie bestaat uit de volgende leden:

Suzanne Mulder
Agnes Bouw
Iris van Drie
Robin Visser
Ilse van Wietmarschen
Annette Castelein
Mathijs Knipscheer
Robin ten Have
Daniëlle Maris
Marije Spinder
Carli Jansen

Barcommissie

Barcommissie

De Barco is één van onze grootste commissies en zorgt door het jaar heen voor een aantal leuke thema- en baravonden in de Saloon van “De Solleysel”, zoals cocktailavonden, mannen- en vrouwen avond en nog vele andere leuke avonden.  Houd de posters en de website in de gaten en kom langs!

De Barco van 2017-2018 bestaat uit het onderstaande team van enthousiaste gezellige mensen:

Bert Jansen
Nils Bekkedam
Erik Schoemaker
Dewi Timmers
Bas van der Heijden
Maaike Caron
Maureen Sijtsema
Stijn Nieuwenhuis
Eliane Martens
Bent Vlierman
Marco Bakhuis
Daisy Geijtenbeek
Moniek Amelink
Rianna Anwar Sani
Thomas Spliethof
Miranda Swierstra
Rick van der Ende
Laurens de Jager
Floor van Dam

 

Capita Selecta Commissie

Capita Selecta

Haal meer uit je Bachelor diergeneeskunde!

Capita selecta commissie

Capita de watwasdatookalweer? Voor diegene die zich minimaal een blauwe maandag in de Latijnse taal hebben verdiept, moet dit een belletje doen rinkelen richting iets als ‘geselecteerde hoofdstukken’. Maar wat zijn dan die geselecteerde hoofdstukken? Wat heeft de diergeneeskundige student van doen met die bepaalde hoofdstukken? En wat is precies de meerwaarde van die Capita Selecta?

Sinds 2007 hebben de geselecteerde hoofdstukken, de Capita Selecta, een nieuwe en diepere betekenis gekregen binnen de diergeneeskunde. Vanaf dat moment kreeg de pas opgerichte Capita Selecta Commissie Diergeneeskunde groen licht om, middels een puntensysteem, bij te houden welke activiteiten de diergeneeskundige student doet, naast zijn of haar studie. Iedereen weet dat de studie diergeneeskunde meer is dan het volgen van de vakken, lezen van de boeken en stampen van de syllabi. Daarnaast stimuleert dit systeem tot ‘Lifelong Learning’, want als dierenarts ben je nooit uitgeleerd.

Binnen diergeneeskunde zijn allerlei verenigingen, met commissies en werkgroepen bezig met het organiseren van activiteiten om de studenten van extra kennis te voorzien. Tijdens die georganiseerde activiteiten worden juist die hoofdstukken extra belicht, die in de studie minder of zelfs helemaal niet aan bod komen. Vanaf de allereerste collegedag voor de  Bachelor diergeneeskunde, kunnen studenten alle activiteiten die ze volgen laten afstempelen op de zogenaamde Capita Selecta Kaart, en daarmee het CS-puntentotaal bijhouden. Als na een periode van drie Bachelorjaren 35 of meer CS-punten zijn behaald, krijgt de betreffende student een officieel Capita Selecta Certificaat met op de achterzijde alle activiteiten welke zijn gevolgd. Niet alle activiteiten wegen even zwaar, en aan sommige activiteiten zit een CS-puntenlimiet.

Maar wat is nu de meerwaarde van het Capita Selecta Certificaat?

De meerwaarde van het certificaat ontstaat bij sollicitatie. Alle studenten met een certificaat kunnen hun toekomstige werkgever namelijk te kennen geven dat ze meer hebben gedaan dan die andere sollicitant, die alleen maar elke nacht tot diep in de nacht in de boeken heeft zitten turen. Of die kandidaat die tijdens het studeren meer heeft geoefend om, zonder boekenkennis, de grootste hoeveelheid geel gerstenat uit de glazen op een gepaste wijze naar de slokdarm te transporteren. De gegadigde met een Capita Selecta certificaat bezit de positieve eigenschappen van beide hiervoor geschetste types: niet te beroerd om iets extra’s op te steken en ook nog in voor de gezelligheid die alle activiteiten naast het leerzame aspect bieden! Kortom: het verzamelen van CS-punten is weggelegd voor studenten met eigenschappen van een échte dierenarts!

Resten er nog vragen? capitaselecta@uu.nlen www.capitaselecta-dgk.nl

Commissie veterinaire controle

 

Basis CMYK

Commissie Veterinaire Controle (CVC)

De Commissie Veterinaire Controle verzorgt veterinaire controles op (m)endurance-, eventing- en menwedstrijden door heel Nederland gedurende het hele seizoen. Het seizoen begint in maart en loopt ten einde in oktober.
Tijdens de wedstrijden onderzoeken studenten het paard middels een veterinaire controle en beoordelen zij of deze ‘fit to compete is’. De studenten assisteren zo de aanwezige wedstrijddierenartsen

Per jaar zijn er ongeveer 55 menwedstrijden van de KNHS en 25 endurancewedstrijden van de DER waarbij studenten diergeneeskunde aanwezig zijn. De veterinaire controle die je als student uitvoert verschilt per categorie wedstrijd. Om deze reden zijn er eisen gesteld aan studenten die meegaan op wedstrijd.
Mee op wedstrijd?
Wil je weten welke wedstrijden er zijn, wat de deelname eisen zijn en hoe je je in kunt schrijven?
Zie rechtsbovenaan de knop VC=>diergeneeskundestudenten.

 
Deelnemen aan de commissie
Heb je intresse om lid te worden van de commissie veterinaire controle? Stuur een mailtje naar bestuur@solleysel.nl

Veterinaire controle commissie mennen/eventing 2017-2018:
Janine van den Berg
Carli Jansen
Désirée Maaskant
Kim van Zadelhoff
Cheryl Pfeifer
Rosemarijn Strijder
Femke Meijer

 

Vet controle

 

 

Veterinaire controle commissie endurance 2017-2018:
Corine van Veelen
Tamar van der Vossen
Kimberly Jonkers
Ilse van Wietmarschen
Lotte Donkers
Pim Sonies
Frouke Hesselink

DSC09560

Lustrumcommissie

Lustrumcommissie

Het lustrum van 16 t/m 19 september was een groot succes! We willen iedereen bij deze graag bedanken voor hun komst!
 
De 16e lustrumcommissie der Veterinaire Studenten Rijvereniging “De Solleysel”
 
 

o.d.z.
May the horse be with you

Van 16 t/m 19 September 2014 zullen we de 80e verjaardag van de Solleysel vieren. Wij gaan ons uiterste best doen om er een super gave en vooral een onvergetelijke week van te maken met veel leuke en leerzame activiteiten.

Wie zijn wij:
Praeses: Walter Schutjens
ab Actis: Nanne de Groen
Fiscus: Chris Blok
Vice Praeses: Joyce Leegwater
Vice ab Actis: Rik Bremer
Assessor: Joelle Versteeg

—-

Geachte leden der Veterinaire Studenten Rijvereniging “De Solleysel”,

Zoals sommigen van jullie wellicht op de halfjaarlijkse ledenvergadering hebben kunnen merken, zijn wij als 16e lustrumcommissie weer een stukje verder in het organiseren van de mooiste feestweek van de komende jaren. U heeft kunnen zien dat nagenoeg het gehele weekprogramma gevuld is met educatieve, sportieve, maar vooral leuke activiteiten. Voor diegenen die het helaas gemist hebben, of daarnaast de website nog niet bewonderd hebben, staat op de 2e pagina van deze luco-editie het volledige programma voor zover dat het tot nu toe vast ligt.

Ook zult u in deze editie foto’s vinden van de volgende pre-lustrum activiteit, welke woensdag 14-05 j.l. heeft plaatsgevonden. De lustrum commissie had de Saloon omgedoopt tot een waar futuristisch café, met de nadruk op het feit dat het lustrum nu echt  voor de deur staat. Dit bracht veel hilarische momenten, maar vooral een memorable avond (of voor sommige één die ze alweer vergeten zijn) met zich mee.
Daarnaast kunnen jullie zien, dat de buitendagcommissie haar best heeft gedaan zich te verdiepen in het organiseren van een ware mudmasters race. Dit door vol zelfopoffering een race mee te lopen, waarbij vooral goede maar ook minder goede ideeën zijn opgedaan. Dit maakt de finale van de buitendag een heel erg leuk evenement, waarbij hopelijk teams hard strijden voor die felbegeerde eerste plek. Veterinairen zijn van nature competitief, dus dat gaat vast goedkomen.
Voor nu, blijf vooral op onze website kijken zodat u allen op de hoogte blijft van de verschillende activiteiten, informatie over de tijden en data, inschrijvingen voor verschillende evenementen en hoe u natuurlijk aan de kaartjes komt voor de week. Ik hoop u dan ook allen te zien met het lustrum!
 
Met ruiterlijke groet,
 
Walter B.F.J. Schutjens

h.t. Praeses der 16e lustrumcommissie “Aureus Equus”

Het programma

Dinsdag 16 September
Spectaculaire opening
Receptie
 
Woensdag 17 September
Buitendag – Highland Games
Feest – Golden Oldies
O.d.z. Boogi Wonderland
 
Donderdag 18 September
Symposium – Neurologie o.d.z Getting nervous
 
Vrijdag 19 September
Workshops
Honorairen diner
Gala – Tonight is a horse,
tomorrow is a unicorn o.d.z Let’s go to candy mountain!

Mencommissie

De mencommissie is een gezellige en drukke commissie. Ieder jaar organiseert zij de mencursus, maar ook het vrijmennen valt onder de verantwoordelijkheid. Het beleren van nieuwe paarden voor de wagen en het onderhouden van de paarden voor de wagen is ook een belangrijke taak. Daarnaast nemen de fanatieke menners jaarlijks deel aan de DAP.

Twee keer per jaar wordt het menweekend georganiseerd. In het najaar is deze op “De Solleysel” en worden er ritten gemaakt naar o.a. het Panbos. In het voorjaar (Hemelvaarstwekend) zetten we de paarden en de wagens op transport en vertrekken we naar een bosrijke omgeving.

Commissieleden

Agnes Bouw
Mandy van de Vooren
Sacha Trim
Anne Tersmette
Renée Boerrigter
Renee Meijer
Kyra Maarleveld
Rik Bremer
Pim Holzhauer
Fieke Boekel
IMG_0784

Symposiumcommissie

Deze commissie organiseert een (groot) symposium dat bedoeld is voor studenten, dierenartsen en eventueel andere beroepsgroepen (bv hoefsmeden). Afgelopen jaar is er in samenwerking met de Vhiver een groot symposium georganiseerd, in 2019 zal er door V.S.R. “De Solleysel” alleen weer een symposium georganiseerd worden.

 

Ruiterkampcommissie

Ruiterkampcommissie

De Ruiterkampcommissie beter bekend als de RukCo, organiseert elk jaar het ruiterkamp.  De eerste week na de herkansingen gaan we met alle Solleyselpaarden naar een locatie toe ergens in Nederland, om daar heerlijke buitenritten te maken en mooie uitstapjes te maken, maar nog belangrijker om een week vakantie te vieren! Iedereen is welkom! Dus heb jij zin om na alle tentamenstress eens heerlijk uit te waaien, te ontspannen en misschien zelfs een ritje te maken? Kom dan gezellig langs!

De locatie van dit jaar is nog geheim en wordt met de HLV bekend gemaakt.

Ruiterkampcommissie 2017-2018:
Fianne Kuijpers
Lisa van der Klei
Desirée van Zijtveld
Renee Meijer
Michelle Bierlee
Florance van Dam
Paula Boomkamp
Jitske Mekenkamp

Veredariuscommissie

Deze commissie draagt er zorg voor dat ons verenigingsblad – de Veredarius – die drie keer per jaar verschijnt. De commissieleden bedenken een leuke en informatieve invulling voor ieder nummer en schrijven daarna mensen aan met de vraag of zij artikelen willen schrijven. Als de deadline nadert, moet de Veredarius in elkaar gezet worden en vervolgens aangeleverd worden bij de drukker.

Commissieleden:

Mathijs Knipscheer
Iris van Drie
Shirley Oude Vrielink
Bent Vlierman
Tessa Voogt
Sandra Kooij
Kyra Maarleveld
Mara Brandt
Michelle Bierlee
Fieke Boekel

 

VETSS

Sinds de halfjaarlijkse ledenvergadering van 6 april 2011 is er een nieuwe commissie in het leven geroepen: Solleysel’s Veterinary Equine Team of Sport Science.  Verder wordt de commissie ondersteund door dr. Back van de faculteit Diergeneeskunde en drs. Steenbergen van het paardenadviesbureau Centaur.

Het doel van de commissie is om haar leden verder te onderwijzen in het gebruik  en interpretatie van meetapparatuur die nu beschikbaar is voor de paardensport. Naast de leden onderwijzen zal in de toekomst ook geprobeerd worden andere studenten te onderwijzen en te laten zien wat er mogelijk is.

Solleysel’s VETSS 2017-2018:

Isabelle van der Hoeven
Daphne Ooijevaar
Tarifa Versteeg
Eva Mulders
Desirée van Zijtveld
Rosemarijn Strijder
Femke Wisman
Lisa van der Graaff
Zoë Pasman
Carli Jansen
Renee Meijer
Roos Buckens
Joséphine Marchand

 

Wedstrijdcommissie

De wedstrijdcommissie, oftewel de WedCie verzorgt de organisatie achter alle wedstrijden die bij de Solleysel verreden worden. Ieder jaar zijn er een aantal vaste wedstrijden waaraan alle leden van de Solleysel deel kunnen nemen. Zo is er een dressuurwedstrijd, een pas-de-deux waarbij iedereen zich fraai uitdost en op originele muziek rond rijdt, en aan het begin van het nieuwe schooljaar is er een carrouselwedstrijd waarbij het nieuwe bestuur zich bekend maakt. Ook zijn er gedurende het jaar minimaal 2 dressuurwedstrijden voor bijrijders om te zien of zij de afgelopen periode progressie gemaakt hebben met hun bijrijdpaard. Afgelopen jaar is ook de tweede keer het Veterinaire kampioenschapgeorganiseerd. Hieraan mogen alle diergeneeskunde studenten en medewerkers van de faculteit diergeneeskunde meedoen! Wil je meer informatie over de wedstrijden of lijkt het je leuk om lid te worden van de commissie, stuur dan een mailtje naar wedstrijden@solleysel.nl.

Wedstrijdcommissie 2017-2018:

Noa Yakobowitz
Emma van Wijk
Charlotte Conijn
Emilie Visser
Elvie Karman
Mirte de Vries

 

 

Stedenontmoeting commissie 2017-2018:

Emma van Wijk

Statuten

VOORWOORD

De Veterinaire Studenten Rijvereniging “De Solleysel” is opgericht op 25 oktober 1934 en heeft al een lange historie. Een onderdeel van deze historie zijn de statuten en het huishoudelijk reglement. Door wijzigingen en aanpassingen zijn zij al meerdere malen veranderd. Ook deze laatste versie is hier niet aan ontkomen.

Deze statuten en het huishoudelijk reglement zijn aangenomen door de algemene ledenvergadering van 7 mei 1984 en zijn sindsdien bindend voor leden en bestuur. Zij blijven dit zolang er geen wijzigingen door de algemene ledenvergadering in aangebracht worden. Een beroep doen op verouderde statuten of huishoudelijk reglement is niet rechtsgeldig.

Utrecht, augustus 1984.

Vernieuwde/bijgewerkte  versie, september 1997

Vernieuwde/bijgewerkte versie, november 2001

Vernieuwde/bijgewerkte versie, oktober 2004

Vernieuwde/bijgewerkte versie, mei 2008

Het Bestuur der V.S.R “De Solleysel”

STATUTEN

NAAM, ZETEL, DUUR.

Artikel 1.1. De vereniging draagt de naam: VETERINAIRE STUDENTEN RIJVERENIGING “DE SOLLEYSEL”. Zij is gevestigd te Utrecht.

2. De vereniging is opgericht op vijf en twintig oktober negentienhonderd vier en dertig. Zij wordt voortgezet voor onbepaalde tijd.

3. Het verenigingsjaar loopt van een november tot en met een en dertig oktober. Het fiscaal jaarverslag wordt gemaakt over de periode van een september tot en met een en dertig augustus (het boekjaar).

DOEL

Artikel 2. De vereniging stelt zich ten doel:

a. haar leden theoretisch en praktisch te doen onderwijzen in de kunst van het paardrijden;

b. bij dit onderwijs speciaal aandacht te besteden aan de diergeneeskundige problemen die zich bij paarden voordoen;

c. te bevorderen dat haar leden al de bewegingen van het paard leren kennen, dit onder andere in verband met de kreupelheidsdiagnostiek;

d. een aanvulling te vormen op het officiële onderwijs inzake verzorging en omgang met paarden;

e. aandacht te besteden aan de verzorging van hoeven en het beslag;

f. alles te ondernemen, dit in overeenstemming met het boven staande, om de onderlinge verstandhouding tussen de leden te stimuleren en te bevorderen.

Artikel 3. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

a. het beschikbaar stellen aan haar leden van paarden, toebehorende aan de faculteit mits daarvoor toestemming is verkregen van het bestuur van de faculteit en van de betreffende vakgroepen;

b. medewerking te verlenen aan het inrijden van proefpaarden en dergelijke;

c. het organiseren van rijlessen, bijzondere vergaderingen, excursies en cursussen;

d. samenwerking met andere rijverenigingen;

e. andere wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

GEWONE LEDEN, BUITENGEWONE LEDEN, LEDEN VAN VERDIENSTE, ERELEDEN, BEGUNSTIGERS EN DONATEURS.

Artikel 4. 1. De vereniging bestaat uit:

a. gewone leden;

b. buitengewone leden;

c. leden van verdienste;

d. ereleden;

e. begunstigers en donateurs.

2. Buitengewone leden, leden van verdienste en ereleden hebben toegang tot alle ledenvergaderingen, doch zij hebben daarin alleen een adviserende stem.

Artikel 5. Om gewoon lid van de vereniging te kunnen zijn, moet men als student bij de faculteit der diergeneeskunde staan ingeschreven, of ingeschreven geweest zijnde, zich voorbereiden op het afleggen van het dierenartsexamen.

Artikel 6. Buitengewone leden zijn zij, die door het bestuur worden geïntroduceerd en die op enigerlei wijze aan de faculteit der diergeneeskunde zijn verbonden.

Artikel 7. Leden van verdienste kunnen worden zij, die gewoon of buitengewoon lid geweest zijn of zij, die zeer nauwe betrekkingen met de vereniging onderhouden of onderhouden hebben. Het moet zeer duidelijk zijn dat zij zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging.

Zij worden aangesteld: bij meerderheid van stemmen in een algemene vergadering, nadat zij door tenminste tien gewone leden schriftelijk zijn voorgedragen. Tevens moeten zij aan de abactis schriftelijk te kennen geven deze benoeming te aanvaarden. Zij zijn geen contributie verschuldigd.

Artikel 8. Ereleden zijn zij, die door de algemene vergadering als zodanig worden benoemd en aan de abactis te kennen hebben gegeven deze benoeming te aanvaarden. Zij zijn geen contributie verschuldigd.

Artikel 9. Als begunstiger kan door het bestuur worden aanvaard, ieder die zich bereid verklaart de vereniging te steunen met een gift ineens.

Donateur is een ieder die zich bereid verklaart de vereniging te steunen met een jaarlijkse geldelijke bijdrage. Het minimum van de gift ineens en van de jaarlijkse bijdrage wordt vast gesteld door het bestuur.

LIDMAATSCHAP

Artikel 10. 1. Ieder gewoon lid dat niet geschorst is, heeft toegang tot de algemene vergadering en kan daar een stem uitbrengen. Een lid kan slechts in persoon zijn stem uitbrengen; stemmen bij volmacht is niet toegestaan.

2. De algemene vergadering stelt jaarlijks de contributie vast, die de gewone en buitengewone leden aan de vereniging behoren te voldoen.

3. De leden zijn niet aansprakelijk voor de schulden van de vereniging.

Artikel 11. Zij die gewoon lid van de vereniging wensen te worden, melden zich daartoe aan bij de abactis. Het bestuur beslist over de toelating. Bij niettoelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

Artikel 12. 1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door overlijden van het lid;

b. door opzegging door het lid;

c. door opzegging namens de vereniging;

d. door ontzetting.

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan te allen tijde geschieden door eenschriftelijke kennisgeving aan de abactis, met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste twee maanden.

3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen elk gewenst tijdstip geschieden door het bestuur, met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste een maand.

Deze opzegging kan geschieden, wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld, te voldoen, als ook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

De ontzetting geschiedt door een besluit van de algemene vergadering. De betrokkene wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld.

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

BESTUUR

Artikel 13. 1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf (5) leden. De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuursleden, met inachtneming van voormeld minimum.

2. De bestuursleden worden door de algemene vergadering uit de gewone leden gekozen en geïnstalleerd in de jaarvergadering.

3. Het bestuur wijst uit haar midden een praeses, abactis, fiscus, commissaris van paarden en vicepraeses aan.

4. In de jaarvergadering treden alle bestuursleden na een zittingsperiode van ten minste één (1) jaar af. Elk aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar.

5. Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst.

6. Bestuursleden kunnen te allen tijde zelf ontslag nemen.

7. Ook indien het bestuur niet meer voltallig is, blijft het bevoegd.

8. Kandidaatstellingen voor het bestuurslidmaatschap kunnen worden gedaan door het bestuur. Ook door tenminste vijf (5) stemgerechtigde leden kunnen kandidaten worden gesteld, schriftelijk en tenminste vijf (5) dagen vóór de jaarvergadering aan te melden bij het bestuur.

Artikel 14. 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.

4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

5. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte uitsluitend vertegenwoordigd door de praeses en abactis tezamen.

6. Met volmacht van praeses en abactis is de fiscus bevoegd tot het beschikken over bank en girosaldi.

Artikel 15. 1. De praeses heeft de leiding van alle bestuurs en ledenvergaderingen, Ingeval van ontstentenis van de praeses wijst het bestuur een ander bestuurslid aan als zijn plaatsvervanger.

2. De praeses roept het bestuur bijeen wanneer hij zulks nodig acht of wanneer drie andere bestuursleden hem dit verzoeken.

Het bestuur vergadert tenminste eenmaal per maand.

3. De praeses draagt zorg voor de uitvoering van de bestuursbesluiten.

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 16. 1. Voor een november van ieder jaar wordt een algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur.

2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een commissie van tenminste drie leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording. De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen.

3. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

4. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge.

5. In de jaarvergadering worden tevens de nodige bestuursleden benoemd en wordt de begroting van inkomsten en uitgaven voor het lopende boekjaar vastgesteld.

Artikel 17. 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen.

De bijeenroeping geschiedt tenminste door het ter inzage leggen van de agenda en bijbehorende stukken, voor alle leden, op een daartoe geschikte plaats.

2. Behalve de in artikel 16 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen gehouden worden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door tenminste een zodanig aantal gewone leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering, indien daarin alle gewone leden aanwezig zijn. Wanneer de vereniging meer dan honderd leden telt, zal bedoeld verzoek gedaan kunnen worden door tenminste tien gewone leden.

3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld, is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen die verzoekers zelf tot de bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergaderingen bijeenroept. Een zodanige vergadering voorziet zelf in haar leiding.

BESLUITVORMING

Artikel 18. 1. Tenzij deze statuten anders bepalen, worden besluiten van de algemene vergadering en het bestuur genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

2. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Voorstellen kunnen bij acclamatie worden aangenomen, mits dit geschiedt op voorstel van de praeses en geen der ter vergadering aanwezige stemgerechtigde leden zich daartegen verzet.

3. Bij staking van stemmen over zaken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de meeste stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.

GELDMIDDELEN

Artikel 19. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

a. contributies van de gewone en buitengewone leden;

b. bijdragen van de begunstigers en donateurs;

c. alle andere rechtsgeldig verkregen middelen.

Artikel 20. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekening te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten enverplichtingen kunnen worden gekend.


STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING

Artikel 21. 1. Wijziging van de statuten of ontbinding van de vereniging kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat daarin wijziging van de statuten of ontbinding der vereniging zal worden voorgesteld.

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin bij statutenwijziging de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering werd gehouden.

3. Tot wijziging van de statuten of ontbinding der vereniging kan slechts worden besloten door een algemene vergadering waar tenminste de helft van het totaal aantal gewone leden der vereniging aanwezig is, met een meerderheid van tenminste twee/derde der uitgebrachte stemmen.

4. Indien in een vergadering waarin een voorstel tot wijziging van de statuten of ontbinding aan de orde is, het vereiste aantal gewone leden niet aanwezig is, zal een nieuwe algemene vergadering worden bijeengeroepen en gehouden, tenminste tien dagen doch uiterlijk drie weken na de eerste. Ongeacht het aantal aanwezige gewone leden, kan in die vergadering een besluit worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde der uitgebrachte stemmen. De termijn tot oproeping voor deze tweede vergadering bedraagt tenminste acht dagen.

5. Wijzigingen in de statuten treden slechts in werking nadat zij bij notariële akte zijn geconstateerd. Ieder bestuurslid is bevoegd die notariële akte te doen verlijden.

Artikel 22. 1. Tenzij de algemene vergadering anders mocht besluiten, geschiedt de vereffening bij ontbinding der vereniging door het bestuur.

2 Bij het besluit tot ontbinding kan de algemene vergadering tevens aan het eventueel batig saldo een bestemming geven.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 23. 1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent de uitvoering der statuten, de algemene vergadering, de werkzaamheden van het bestuur en alle verdere onderwerpen waarvan de regeling haar wenselijk lijkt.

2. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met deze statuten.

SLOTBEPALING

Artikel 24. In de gevallen waarin deze statuten of eventuele huishoudelijke reglementen niet voorzien, beslist het bestuur.

Definitie: Waar in de statuten en reglementen sprake is van personen in bepaalde hoedanigheden (zoals voorzitter, lid, donateur), worden zowel vrouwelijke als mannelijke personen bedoeld.


HUISHOUDELIJK REGLEMENT

LEDEN

Artikel 1. Ieder lid wordt geacht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te bezitten en op de hoogte te zijn van de inhoud ervan.

Artikel 2. Ieder lid is persoonlijk aansprakelijk voor de door hem of haar aangerichte schade, op welke wijze dan ook ontstaan of veroorzaakt.

Artikel 3. Ieder lid rijdt voor eigen risico.

Artikel 4. 1. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan geschieden indien er spraken is van wangedrag van het betrokken lid.

2. Opzegging namens de vereniging kan geschieden indien een lid nalaat de contributie binnen een termijn van een jaar na datum/dagtekening van de rekening te voldoen.

BESTUUR

Artikel 5.De praeses is verantwoordelijk voor de in artikel 15 der statuten gestelde taken. Hij/zij is tevens verantwoordelijk voor de inhoud van de rede, uit te spreken door hem/haar op de jaarvergadering.

Artikel 6. De abactis is verantwoordelijk voor alle uitgaande en binnenkomende correspondentie. Hij/zij maakt notulen op van alle ledenvergaderingen en deze worden door hem/haar op de eerstvolgende ledenvergadering voorgelezen en na goedkeuring door de vergadering, door de praeses en hem/haar ondertekend. Hij/zij notuleert de bestuursvergaderingen.

Hij/zij doet verslag van de gang van zaken tijdens de jaarvergadering en maakt de presentielijst op, tevens zorgt hij/zij ervoor dat een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement aanwezig is.

Hij/zij draagt zorg voor alle bekendmakingen. Hij/zij dient te allen tijde de praeses zo spoedig mogelijk in te lichten omtrent belangrijke binnengekomen stukken.

Hij/zij is verantwoordelijk voor de ledenadministratie.

Artikel 7. 1. De fiscus beheert alle geldmiddelen van de vereniging en houdt hiervan nauwkeurig boek. Hij/zij is verantwoordelijk voor alle uitgaven en inkomsten, zoals te doen gebruikelijk geboekt. Hij/zij verleent het bestuur inzage in alle bescheiden van het fiscaat.

Hij/zij maakt het fiscaal jaarverslag op en presenteert dit op de jaarvergadering, waarbij tevens een begroting wordt opgesteld en ter goedkeuring gebracht op de algemene ledenvergadering. De verantwoordelijkheid van deze begroting is in handen van het bestuur, de opstellers.

2. De fiscus schrijft lesgeld af middels het machtigingensysteem. Dit gebeurt maandelijks over de afgelopen maand. Leden die gestopt zijn of geschorst betalen nog vier weken lesgeld na opzegging dan wel schorsing. Gestopte leden mogen de vier lessen gewoon volgen.

3. De fiscus beheert het machtigingen systeem. Hij/zij schrijft pas geld af van de (post)bankrekening van de rekeninghouder als de laatste hiervan, van tevoren op de hoogte is gesteld.

4. Elke eerste dag van december, maart, juni en september wordt de kas opgemaakt door de Kascommissie. De VP telt dan de voorraad.

5. Indien uitgaveposten boven de € 500, op de begroting, genoemd in art. 7 lid 1, met meer dan 15% worden overschreden, dient de algemene vergadering in te stemmen met aankopen boven deze limiet.

Artikel 8. De commissaris van paarden is verantwoordelijk voor de paarden, de vereniging ter gebruik afgestaan door de diverse afdelingen. Hij/zij onderhoudt het contact met de vertegenwoordiger van de afdelingen om zodoende op de hoogte te zijn van de inzetbaarheid der paarden.

Artikel 9. De vicepraeses is verantwoordelijk voor de dranken en de spijzen ter consumptie aangeboden op de daartoe geëigende plaatsen. Hij/zij bewaakt de voorraad en vult aan waar nodig.

Hij/zij is verantwoordelijk voor de harnachementen en alles wat daar mee in verband staat en welke in eigendom zijn of in bruikleen zijn afgestaan aan de vereniging. Hij/zij draagt zorg voor het regelmatig onderhoud van de harnachementen.

Artikel 10. 1. Elk bestuurslid kan iedere taak vervullen en is op dat moment verantwoordelijk voor die taak.

2. Indien een bestuurslid niet gedechargeerd wordt/kan worden, kan een nieuw bestuurslid met dezelfde functie niet geïnstalleerd worden. (aanvulling 24 april 1997)

Artikel 11. 1. Een bestuurslid kan wegens verwaarlozing van zijn plichten van zijn functie ontheven worden.

2. Een voorstel daartoe, ingediend door tenminste 3 leden van het bestuur of door tenminste 10 stemgerechtigde leden, moet ter stemming gebracht worden op een algemene ledenvergadering.

3. Met de vervulling van de vacature, ontstaan door welke oorzaak dan ook, van een bestuurszetel wordt gewacht tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

Artikel 12. 1. Kandidaatbestuursleden kunnen door gewone leden worden voorgesteld, mits deze opgave schriftelijk geschiedt en tenminste door vijf stemgerechtigde leden is ondertekend en voorzien is van de schriftelijke instemming van de betreffende persoon of personen.

2. Het bestuur draagt zorg voor de bekendmaking van de kandidaatbestuursleden die door het bestuur worden voorgedragen, voor een bestuurszetel, dit tenminste veertien dagen voor de algemene ledenvergadering.

Artikel 13. De bestuurslinten bestaan uit bronzen hangpenningen en worden gedragen aan een paars fluwelen band. Ze zijn eigendom van de vereniging.

HONORAIREN

Artikel 14. 1. Afgetreden bestuursleden kunnen door het college van honorairen als honorair bestuurslid voorgesteld worden aan de algemene ledenvergadering. Deze besluit tot benoeming bij meerderheid van stemmen. Dit voorstel van het college van honorairen kan gedaan worden op een algemene ledenvergadering volgend op de algemene ledenvergadering waarop de kandidaten zijn afgetreden, met dien verstande dat tussen de data van beide vergaderingen minimaal vier maanden verstreken zijn.

2. De honorair bestuursleden worden op dezelfde algemene ledenvergadering geïnstalleerd.

3. Het college van honorairen en oudbestuursleden worden bijeen geroepen door het bestuur in die gevallen die ruggespraak behoeven, hierbij kan een advies door deze vergadering uitgebracht worden.

COMMISSIES

Artikel 15. 1. Conform artikel 14 lid I van de statuten kan het bestuur zich door commissies doen bijstaan, zulks te allen tijde wanneer het bestuur dit wenselijk acht.

Commissieleden worden door het bestuur aangezocht en kunnen voorgedragen worden op een algemene ledenvergadering, waarna installatie volgt.

2. De commissies volvoeren een bepaalde taak. Zij dragen hiervoor de verantwoordelijkheid. De eindverantwoordelijkheid berust bij het bestuur.

3. T.a.v. installatie en decharge van bestuurs en commissieleden geldt dat diegenen die zonder voorbericht afwezig zijn wel gedechargeerd, maar niet geïnstalleerd kunnen worden. (aanvulling 28 oktober 1987)

Artikel 16. 1. Indien eindverslag en eindafrekening door het bestuur wordt overgenomen, kan decharge volgen op de eerstvolgende ledenvergadering.

2. Vóór en na de wisselingsALV vindt er respectievelijk een commissie en bijrijdersbedankuitje en een commissie en bijrijderskennismakingsborrel plaats.

RIJREGLEMENT

Artikel 17. 1. Een bestuurslid stelt in de volgorde van aanmelding een wachtlijst op voor de categorieën:

beginners;

gevorderde beginners;

halfgevorderden;

gevorderden.

De halfgevorderden en de gevorderden worden zo snel mogelijk op hun rijcapaciteiten beoordeeld door de instructeur/trice, waarna indeling op de betreffende wachtlijst kan volgen. Een afspraak hiervoor dient op eigen initiatief, na opgave als lid, te geschieden.

2. De wachtlijsten liggen te allen tijde ter inzage. De verantwoordelijkheid berust bij het in lid 1 genoemde bestuurslid.

3. In zeer bijzondere gevallen kan het bestuur een wijziging aanbrengen in de plaats op de wachtlijst.

Artikel 18. 1. Het lesrooster wordt opgesteld door het bestuur in overleg met de instructeur/trice. Elke verandering, welke wordt aangebracht door het bestuur, is in overleg met de instructeur/trice geschied.

2. Bij tijdig overleg met het bestuur zal rekening gehouden worden met de wensen van ingedeelde leden, voor zover dit strookt met de regels gesteld in de statuten en het huishoudelijk reglement.

3. Iedere aspirant ruiter ontvangt van het in art.17 lid 1 genoemde bestuurslid onmiddellijk bericht, wanneer zijn/haar plaats op de wachtlijst dit rechtvaardigt, om ingedeeld te worden in een van de bestaande lessen.

Binnen twee weken na berichtgeving dient te worden medegedeeld wel of niet met het voorstel van het in art. 17 lid 1 genoemde bestuurslid in te stemmen.

Bij terugtrekking volgt plaatsing onderaan de wachtlijst van het betreffende lid, indien gewenst.

4. Wanneer een lid ingedeeld is en definitief wenst te stoppen, moet dit tenminste vier weken van te voren schriftelijk aan het bestuur kenbaar gemaakt worden.

Artikel 19. 1. Ieder (half) gevorderd rijdend lid dient een half uur voor aanvang van de les aanwezig te zijn in de saloon bij de manege en zich te melden bij hetdienstdoend bestuurslid.

2. Een lid, ingedeeld in de categorie (gevorderde) beginners en rijles volgend, dient zich een uur voor de aanvang van de les te melden bij het dienstdoend bestuurslid, zolang het dienstdoend bestuurslid dit noodzakelijk acht.

3. Bij het niet op tijd aanwezig zijn van een ingedeeld lid voor de aanvang van zijn/haar les, heeft het dienstdoend bestuurslid het recht zijn/haar plaats te doen innemen door een ander.

4. Bij de aanvang van de rijles wordt het rijdend lid geacht met een zorgvuldig gepoetst en opgezadeld paard gereed te staan, evenzo wordt het rijdend lid geacht na de les het paard af te zadelen, de hoeven te verzorgen, (de benen af te spuiten), het paard af te sponzen en het harnachement schoon gemaakt terug te hangen op de juiste plaats in de zadelkamer, dit ter beoordeling van het dienstdoend bestuurslid. Blijft het rijdend lid hierin in gebreke, dan kan schorsing van de lessen het gevolg zijn, dit ter beoordeling van het bestuur.

Artikel 20. 1. Bij verhindering van een te volgen rijles, dient men dit minstens een dag van tevoren te melden bij het bestuur. Afgebelde lessen worden in rekening gebracht, maar kunnen wel ingehaald worden, indien mogelijk wat betreft paarduren.

2. Bij verhindering kan men zich laten vervangen. Deze regeling is alleen van toepassing indien de vervanger van dezelfde of hogere categorie is. De uitvoering berust bij diegene, die vervangen wil worden en deze draagt hiervoor de volle verantwoordelijkheid.

Het dienstdoend bestuurslid dient ruim van tevoren te worden ingelicht.

Artikel 21.

1.Bij niet tijdig afzeggen van de rijles en wanneer niet voor een vervanger is gezorgd, krijgt het rijdend lid een aantekening in de vorm van een kruis. Ziekte van het rijdend lid valt buiten deze regeling.

Overmacht van het rijdend lid kan buiten deze regeling vallen, dit ter beoordeling van het bestuur.

2. Drie aantekeningen in de vorm van kruisen betekent schorsing als rijdend lid. Rijlessen kunnen dan niet meer ingedeeld gevolgd worden en het betreffende lid wordt onderaan de wachtlijst geplaatst, indien gewenst.

3.Indien een ingedeeld lid langer dan drie maal achtereen de lessen niet kan volgen, is artikel 21 lid 2 van het huishoudelijk reglement eveneens van toepassing.

Het bestuur is bevoegd in voorkomende gevallen af te wijken van deze regeling.

4.Zij die geschorst zijn als rijdend lid, dienen het lesgeld nog vier weken na ingangsdatum van de schorsing te voldoen. Indien van toepassing wordt de rest aan hen gerestitueerd.

5.Toegekende aantekeningen in de vorm van kruisen vervallen na afloop van het academisch jaar.

Artikel 22. Beginners rijden een geheel academisch jaar en worden dan toegevoegd aan de wachtlijst voor de halfgevorderden, dit in overleg met de instructeur/trice.

De totale wachttijd van dit lid op de lijsten is bepalend voor het tijdstip van ingedeeld worden in de rijles van de halfgevorderden.

Artikel 23. Een lid, niet ingedeeld, kan zich melden bij het dienstdoend bestuurslid,teneinde een plaats in de les in te nemen. Bepalend is echter de ruimte in de betreffende les alsmede de categorie van de betreffende les.

Deze kan alleen gelden indien het betrokken lid van dezelfde of hogere categorie is, dan die van de les waar hij/zij voor ingeschreven staat of aangemeld heeft.

Artikel 24. Het bestuur behoudt zich het recht voor om, indien de lengte van de wachtlijst genoemd in art. 17 lid 1 daartoe aanleiding geeft, leden die langer dan drie jaar zijn ingedeeld niet langer in het lesrooster op te nemen.

HET SOLLEYSELLIED

Artikel 25. Wanneer je in Utrecht voor veearts studeert,

ken je vast wel de club waar men paardrijden leert.

De paarden die vormen een hoofdstuk apart,

soms gaan ze te langzaam maar meestal te hard.

(refrein)

Als je van je paard valt.

Trek dan maar aan de bel,

Ja, dan drinken wij samen,

Op de Solleysel!!

Excursie of cursus, dat kan allemaal,

maar rijden en mennen staan toch wel centraal.

De lessen die worden deskundig geleid,

als de paarden op stal staan dan is het weer tijd.

(refrein)

De wedstrijden worden georganiseerd,

voor jezelf om te zien of je wat hebt geleerd.

En word je eens laatste, dan geeft dat geen zier,

’t gaat niet om de prijzen maar om het plezier.

(refrein)

Het ruiterkamp is ieder jaar weer een feest,

voor de paarden maar toch voor de ruiters het meest.

Na alle tentamens ben je daar wel aan toe,

maar twee weken later: wat zijn we dan moe!

(refrein)

Wanneer je als veearts bent afgestudeerd,

vergeet dan niet wat je bij ons hebt geleerd.

Ondanks de verhalen van drank en van feest,

telt de liefde voor paarden voor ons toch het meest!

(refrein 2x)

WIJZIGINGEN

Artikel 26. 1. Tot wijziging van het huishoudelijk reglement kan op iedere algemene ledenvergadering besloten worden met volstrekte meerderheid van stemmen, mits op de agenda vermeld.

2. Voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement ingediend door leden, dienen tenminste vijf dagen voor de dag der vergadering bij het bestuur te zijn ingediend.

3. Voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement dienen woordelijk te worden voorgelegd aan de ledenvergadering.

Ander verenigingen binnen diergeneeskunde:

Archaeopteryx                                                        ► www.archaeopteryx-online.nl

Capita Selecta Commissie Diergeneeskunde   ► www.capitaselecta-dgk.nl/

D.S.K.                                                                       ► www.dskonline.nl

Hygieia                                                                     ► http://www.voormensendier.nl/

Stichting Dag van het Aangespannen Paard    ► http://www.dagvanhetaangespannenpaard.nl/

Veefokkers                                                               ► www.veefokkers.com

VHiVer                                                                     ► www.vhiver.nl

 

Overig:

Vereniging Nederlandse Studentenruiters       ► http://www.studentenruiters.nl/

U.S.R. Hippeia (Utrecht)                                      ► http://www.hippeia.nl/

A.S.R. Blok (Amsterdam)                                     ► http://www.asrblok.nl

A.S.R. Hors (Amsterdam)                                    ► http://www.asrhors.nl

E.S.R.V. Concorde (Eindhoven)                          ► http://www.esrvconcorde.nl/

D.R.V. Hippocampus (Enschede)                       ► http://www.hippo.utwente.nl

G.S.P.V. Parafrid (Groningen)                             ► http://www.parafrid.nl

N.S.R.V. Jolly Jumper (Nijmegen)                      ► http://jj.ruhosting.nl/

R.S.R. Marcroix (Rotterdam)                                ► http://www.marcroix.nl/

T.S.R. Cave ne Cadas (Tilburg)                              ► http://www.cavenecadas.nl/

W.S.R. Hipic St. Joris (Wageningen)                    ► http://www.hipac.wur.nl/

N.S.R. Hop (Landelijk)                                             ► http://www.hopmail.nl